Voortplantings­geneeskunde in 2020

VPG Jaarverslag 2020

Voorlichting en Communicatie 2020

Webinar IVF

In 2020 is de IVF-intake op proef gewijzigd. Doel was meer patiëntgericht en tijdsefficiënt. Gynaecoloog, fertiliteitsarts en verpleegkundige gaven tijdens een webinar informatie over IVF. Patiënten hadden de mogelijkheid per chat vragen te stellen. Het webinar is opgenomen en via een link ook nog terug te kijken door patiënten.
Een individuele combi-afspraak met arts en verpleegkundige volgde daarna (totale duur 30 minuten, voorheen 2 separate afspraken van totaal 60 minuten).

De ervaringen met de Ivf intake nieuwe stijl werden besproken met een aantal patiëntparen:

GoedKan Beter
Tijdsduur en tijdstip
Beeld- en geluidskwaliteit
Informatie compleet
Combi-afspraak heel fijn
Powerpoint presentatie kwam soms niet overeen met hetgeen op dat moment werd besproken

Het doel van de IVF intake nieuwe stijl lijkt bereikt en dit project wordt daarbij gecontinueerd. Als verbeterpunt zal het script voor de komende webinars nog worden aangepast, zodat visuele en gesproken informatie beter overeenkomen.

Folders en video-voorlichting

Voorlichtingsfolders over onderzoeken en behandelingen zijn beschikbaar via JBZ.nl en de Digitale Kinderwenspoli. Jaarlijks worden deze folders beoordeeld en zo nodig geüpdatet. Ook is er een animatievideo over IVF en instructievideo’s voor toediening van de diverse hormooninjecties in verschillende talen aanwezig.

Patiëntbrieven

Brieven zijn primair gericht aan het patiëntpaar met begrijpelijk taalgebruik en gaan in kopie aan de huisarts. Zij zijn, evenals alle onderzoekresultaten, beschikbaar via het patiëntenportaal MijnJBZ en bevatten ook hyperlinks naar de relevante voorlichtingsfolders.

Digitale community

Alle patiënten zijn lid van een beveiligde digitale community, de Digitale Kinderwenspoli. Zij kunnen vragen stellen aan het team, die uiterlijk de eerstvolgende werkdag worden beantwoord door de IVF-verpleegkundigen. Verder zijn er naast de voorlichtingsfolders, links naar nuttige internetsites zoals van Freya, patiëntinformatie over wetenschappelijke onderzoeken, de mogelijkheid gebruik te maken van het patiëntenforum en lotgenotencontact.

Medimapp

Patiënten kunnen sinds 2020 via MijnJBZ (website of app) gebruik maken van Medimapp. Hierin is voor alle verschillende behandeltrajecten een grafisch overzicht voorhanden van geplande en te plannen afspraken. Per afspraak is de relevante informatie voorhanden over de betrokken zorgverlener, het doel van de afspraak, de voorbereiding voor de afspraak en de inhoudelijke informatie over de betreffende behandelstap.

Patiënt perspectief 2020

Ieder jaar wordt de Patient Centeredness Questionnaire Infertility gebruikt als patiënttevredenheidsonderzoek op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde. Deze werd door 138 patiënten ingevuld. Ruim 70% van onze patienten gaf een overall tevredenheidscijfer van 8 of hoger voor onze zorg. Het gemiddelde van deze scores voor alle respondenten was 7.9. Hierbij was dit op hetzelfde niveau als in 2019. Hierover mogen we, gezien alle Corona-perikelen, tevreden zijn. Voor alle details en de verdere reflectie en analyse op de uitkomsten van de PCQ Infertility zie Kwaliteitsbeleid Vakgroep/ Patiëntenperspectief.

Medisch beleid 2020

Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde heeft binnen de STZ een topklinische status toegekend gekregen vanwege de volgende kenmerken.
Focus op gezondheid: Primaire inzet op benutten spontane zwangerschapskans.
Eigen regie: Uitgebreide counseling over opties vruchtbaarheidsbehandeling mondeling maar vooral ook via moderne middelen zoals inzet digitale kinderwenspoli, Medimapp, IVF film. Alle communicatie primair naar paar met afschrift naar verwijzer.
Netwerken: Regionale organisatie en samenwerking via Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Landelijk zeer actief in onderzoek via Consortium NVOG en onderzoekssamenwerkingen met Radboud MC en Amsterdam UMC, reeds 2 ZonMw subsidies, 3 afgeronde promoties en 4 lopende promoties en vele wetenschappelijke artikelen. Regionaal samenwerkingen met 1e lijns instanties op gebied lifestyle interventies (bv. dietetiek) en psychische ondersteuning. Samenwerking met patiëntenvereniging Freya.
Organisatie van werkprocessen: Als 1e IVF transportkliniek in Nederland in 2010 ISO-gecertificeerd. Vooroplopend in dichten kwaliteitscirkel, implementatie digitaal kwaliteitsmanagementssysteem. Hierdoor betrouwbare en veilige zorgverlener. Open in uitkomsten, kernuitkomsten reeds jaren aan patiënten gepubliceerd.
Zorginhoudelijke technologie: Innovatie IVF (1e Nederlands IVM-baby), onderzoek vermindering pijn bij IVF- behandeling.
Informatietechnologie: digitale kinderwenspoli, videoconsulting, Fertility Consult (online advisering vruchtbaarheidsproblemen, samenwerking met Prof. Jan Kremer Radboud MC).
Multidisciplinaire zorg: gericht op specifieke patiëntgroepen als endometriose, herhaalde miskraam, fertiliteitspreservatie, kwetsbare patiënten.

Prestatie-indicatoren Fertiliteitsbehandelingen 2020

Uitkomsten fertiliteitsbehandelingenStreefwaardeRealisatie
Doorgaande zwangerschap IVF21%17.9
Doorgaande zwangerschap ICSI24%28.2
Doorgaande zwangerschap Cryo ET15%14
Doorgaande zwangerschap IUI10%9.6
Doorgaande zwangerschap FSH/OI15%11.9
meerlingpercentage IVF/ICSI/Cryo≤ 5%2.5
meerlingpercentage FSH/OI≤ 5%10
meerlingpercentage MOH/IUI≤ 5%12.5
Complicatie OHSS≤ 83
Complicatie bloeding/infectie≤ 81

Ieder jaar wordt in het jaarplan van het Centrum VPG vastgelegd naar welke waarden we streven voor de uitkomsten van fertiliteitsbehandeling. Deze hebben betrekking op effectiviteit en veiligheid. We zijn ambitieus in het stellen van de waarde. Zo zijn de streefwaarden voor IVF/ICSI hoger dan de landelijk gemiddelden zoals gepublliceerd door de NVOG. Ieder kwartaal worden de uitkomsten gemonitord en besproken in het team VGP. Zo proberen we vroegtijdig trends te ontdekken en bij te sturen.
Overall kunnen we tevreden zijn over het jaar 2020. Er zijn echter nog verbeteringen wenselijk t.a.v. de zwangerschapscijfers voor IVF en FSH/OI. Hiervoor zijn verbetermaatregelen opgenomen in het jaarplan 2021. De meerlingpercentages voor FSH/OI en MOH/IUI zijn te hoog. Echter mogelijk waren deze streefwaarden niet realistisch genoeg. Ook zijn met eerder genomen maatregelen deze meerlingpercentages al gedaald en zijn er geen drielingzwangerschappen meer ontstaan.

Verdere details zijn te vinden in het Medisch Jaarverslag Centum VPG 2020