Urogynaecologie in 2020

Urogyn jaarverslag 2020

Voorlichting en Communicatie 2020

In januari 2020 hebben wij nascholing voorzien aan de huisartsen over prolaps en het gebruik van pessariumtherapie.
In een artikel van RTL lifestyle hebben wij meegepraat over de gevolgen van een bevalling op de bekkenbodem.
Patiënten folders kunnen via MijnJBZ digitaal klaargezet worden en daar is
de folder voor de midurethrale sling operatie aan toegevoegd. Verder is dit portaal ook via de app of tablet toegankelijk op Mijn JBZapp.
Gezien de heersende pandemie is de pre-operatieve groepsvoorlichting naar digitaal omgezet.

Patiënt perspectief 2020

In 2020 is voor de urogynaecologie medimapp meer in gebruik genomen. Patiënten kunnen via Mijnjbz specifieke informatie van hun persoonlijke zorgpad inzien. Zij kunnen MijnJBZapp ook gebruiken op een telefoon of tablet. Op deze manier krijgen zij informatie voorafgaand aan een bezoek en kunnen vragenlijsten ingevuld worden, zodat zowel de dokter als de patiënte goed voorbereid is op het bezoek. Ook na de afspraak wordt er extra informatie toegevoegd zodat de patiënte deze rustig kan nalezen. Zij kunnen hier zelf afspraken inmaken, recepten aanvragen en een vraag stellen aan hun eigen specialist.
Tijdens het oplopen van de operatie wachttijd, ten gevolgen van de pandemie, heeft onze verpleegkundig specialist contact gehouden met onze patiënten op deze lijst om zo klachten en wensen in het vizier te houden en zo nodig is de urgentie aangepast.

(specifiek) Medisch beleid 2020

In 2020 zijn wij zo veel mogelijk doorgegaan met de gecombineerde spreekuren met de uroloog, voor patiënten met een gecombineerd urogynaecologisch probleem.

Elke 3de vrijdag van de maand vond het Bekkenbodemcentrum plaatst met de maag-darm-lever arts, colorectaal chirurg en bekkenfysiotherapeut plaats, welke werd afgesloten door een MDO. Bij dit MDO sluit de radioloog indien nodig ook aan. In totaal hebben er 8 spreekuren plaatsgevonden waarin 48 patiënten werden gezien. Deze gecombineerde afspraak wordt als erg prettig ervaren door de patiënt en er vinden minder onderlinge verwijzingen plaats.

Door de Corona pandemie, zijn veel fysieke afspraken omgezet naar belconsulten. De fysieke afspraken werden zo geregeld dat deze veilig plaats konden vinden, zonder wachttijd en weinig patiënten ”verkeer” tegelijk in het ziekenhuis.

De wachttijden voor een operatie zijn erg opgelopen en de wachtlijst is helaas nog aanzienlijk. Om contact te houden met de patiënten hebben wij een belronde gehouden, waarin wij de klachten en wensen van patiënten in beeld hebben gekregen en zo ook hebben kunnen prioriteren(afb). Ook vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis zelf werden de patiënten middels brieven op de hoogte gehouden. Tijdens de belronde gaven patiënten aan akkoord te zijn om hun operatie in dagbehandeling plaats te laten vinden. Dit heeft geleid tot een pilot, waarin geselecteerde patiënten die een voor-of achterwandplastiek ondergingen dezelfde dag naar huis konden. Vele patiënten konden daardoor toch geholpen worden en patiënten zijn erg tevreden.

Het zorgpad fecale incontinentie is gezamenlijk opgesteld binnen het bekkenbodemcentrum en geaccordeerd voor gebruik. Er is een businessplan geschreven om de bekkenfysiotherapeut meer uren te kunnen laten werken voor het Bekkenbodem Centrum. De nieuwe NVOG vragenlijsten zijn ingebouwd in HIX, zodat de patiënt deze voor haar bezoek al in kan vullen en de arts middels een scorelijst de ernst van de klacht kan inschatten.
Het urogynaecologische deel van de opleiding van de verpleegkundige specialist is afgerond. Zij doet nu zelfstandig spreekuren met pessariumcontroles. Zij heeft een klinische les gegeven aan de polimedewerkers en de doktersassistentes.

Onderwijs aan de arts-assistenten: De maand van de urogynaecologie is vanwege de minimale bezetting tijdens de Covid pandemie verplaatst naar maart 2021.

Het aantal nieuwe patiënten is in 2020 met 27% gedaald door de pandemie (afb. 1). De herhaalfrequentie is hetzelfde gebleven 3,7. Dit cijfer is een deelsom van het aantal consulten gedeeld door het aantal nieuwe patiënten die worden gezien. De vele controle bezoeken van de reeds bekende patiënten hebben tussen de Coronagolven door wel plaatsgevonden. Het aantal belconsulten is in 2020 met 254 gestegen door de bewust verminderde fysieke contacten tijdens de corona periodes (afb 2.) Het belconsult heeft na deze ervaring een vaste plek gekregen in de zorgpaden.

Kwantitatieve gegevens en Analyse & Reflectie

In 2020 werden er door de schaarste in de zorg 45 patiënten minder geopereerd (29%) dan in 2019 (Tabel1). De verdeling over de ingrepen is te zien in tabel 2.
Het aantal operaties in verhouding tot het aantal eerste bezoeken op de polikliniek bleef nagenoeg gelijk (1 op de 6,1 patiënten werd in 2019 geopereerd en 1 op de 6,3 patiënten werd in 2020 geopereerd).
Patiënten tevredenheid 6 weken na de operatie werd getoetst in 81,2 % van de geopereerde patiënten middels de patient globel impression of improvement scale. Hiervan werd bij 99% van de patiënten de beoogde score (KPI); heel veel beter en veel beter en beetje beter (zie verdeling afb. 3) behaalt.
Bij 28 patiënten (25%) trad een complicatie op na de operatie. Tabel 3 geeft overzicht van de complicaties. Er traden geen ernstige complicaties op. De stijging tov 2019 was 6 % en dit lijkt met name te komen door de stijging van het aantal patiënten met urineretentie en/of een urineweginfecties. Alle dossiers van de geopereerde patiënten in 2020 zijn nogmaals bekeken, deze precieze controle kan een verklaring zijn voor een betere registratie tov 2019. Anderszins zijn wij overgegaan op het opereren van patiënten in dagbehandeling waarbij meer urineretentie optrad. Dit kan komen door de mogelijk nog onvoldoende afgestemde anaesthesie of de toegenomen nadruk die er op de mictie werd gelegd voor ontslag. Wij zullen hier in 2021 beter naar gaan kijken om te werken naar ons beoogde percentage onder de 15% (KPI).

Meer informatie hierover kunt u lezen in dit document.