Patiëntperspectief 2020

Patient perspectief

Inleiding

Ieder jaar brengt de vakgroep Gynaecologie, bijgestaan door RVE-medewerkers, het perspectief van onze patiënten in kaart te brengen. De mening of beleving van patiënten wordt gevraagd over onze standaard zorg, of ad hoc over veranderingen of projecten in de zorg. De uitkomsten worden geanalyseerd en eventuele verbetermaatregelen geformuleerd en meegenomen in de beleidscyclus van de vakgroep.


Pijler obstetrie

Patiënttevredenheid bij poliklinisch inleiden

Vanaf mei 2020 is gestart met poliklinisch inleiden met een Foley catheter in laag-risico patiënten. Obstetrie-verpleegkundige i.o. Ruth Broeren voerde een onderzoek naar de patiënttevredenheid.
Naast een literatuuronderzoek werd een survey uitgevoerd onder 30 patiënten die poliklinisch werden ingeleid. Uit deze verschillende onderzoeken is gebleken dat de patiënten de poliklinische inleiding als prettig ervaren. Vrouwen geven aan zich meer ontspannen en vrij te voelen in hun eigen woonomgeving. Wel zou een samenvattende informatievoorziening in de vorm van een folder het gevoel van veiligheid thuis vergroten.
Het advies is dan ook om een folder te maken speciaal gericht op de poliklinische inleiding. Deze folder verstrekt dan informatie over het plaatsen van de Foley catheter en het verloop daarna. Het zou goed zijn om hier dan verder in te gaan op mogelijke pijn na de plaatsing van de Foley catheter, de loslating van de Foley catheter en de fysieke (on)mogelijkheden met een Foley catheter. In deze folder kan dan tevens ook benoemd worden wanneer iemand contact op moet nemen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, met daarbij de juiste telefoonnummers. Deze folder kan bij het plannen van de afspraak uitgedeeld worden.


Pijler Voortplantingsgeneeskunde

PCQ Infertility

PCQ Infertility20192020verschil
aantal deelnemers205138
mee doenja ik doe mee90.797.97.2
hoogste opleidingHBO/WO36.241.35.1
MBO25.425.90.5
behandelingniet begonnen11.712.60.9
IUI19.220.31.1
IVF35.735-0.7
OI22.125.93.8
bent u zwanger op dit momentJa25.825.90.1
Nee74.274.1-0.1
direct telefonisch contactAltijd/Meestal82.181.9-0.2
Nooit/soms17.918.20.3
contacteerbaarheidgeen probleem70.372.72.4
info contact buiten kantoor urenJa6668.52.5
Nee3431.5-2.5
schriftelijke infoJa80.779.7-1
onvoldoende7.17.70.6
uitleg onderzoekenJa/grotendeels93.990.2-3.7
Nee helemaal niet1.96.34.4
voorlichting behandelmethodeJa Absoluut67.972.74.8
duidelijke uitleg behandelingJa/grotendeels92.990.9-2
tijdplanning uitlegja5851-7
Nee42497
uitleg bijwerkingenJa58.560.11.6
Nee15.618.22.6
Duidelijke instructie toedieningJa absoluut56.162.26.1
Nee0.52.11.6
Psych ondersteuningJa58646
evaluatie gesprekkenJa39.244.25
Duidelijkheid kansen/optiesJa/grotendeels85.379.7-5.6
bespreking uitslagenJa/onvoldoende95.394.2-1.1
Aandachtaltijd/meestal93.489.1-4.3
Arts neemt me serieus altijd/meestal93.987.7-6.2
Arts neemt de tijdaltijd/meestal93.489.1-4.3
Over i.p.v. met u gepraatnooit84.483.3-1.1
Fouten bespreekbaarJa/onvoldoende32.634.21.6
ruimte voor vragenAltijd/Meestal91.587.7-3.8
ruimte om mee te beslissenJa/grotendeels83.577.6-5.9
toegang dossierJa/absoluut46.758.712
belangstelling persoonlijke situatieAltijd/Meestal80.676.1-4.5
begrip voor emotiesAltijd/Meestal86.884.8-2
inleven door vplJa/grotendeels92920
aandacht aan uw partnerJa/grotendeels7471-3
persoonlijke begeleiding door vpk.Altijd/Meestal65.163.8-1.3
aandacht voor emotiesJa/grotendeels54.3638.7
Hoeveel artsen zijn betrokken4428950.552.21.7
> 521.213.8-7.4
afspraak bij dezelfde artsAltijd/Meestal47.752.95.2
hetzelfde verhaal bij verschillende artsenNooit/soms87.785.6-2.1
tegenstrijdige informatieAltijd/Meestal7.65.8-1.8
tegenstrijdig beleidNee helemaal niet76.472.5-3.9
VaktermenNooit76.983.36.4
soms22.614.5-8.1
voorbereiding artsAltijd/Meestal88.289.81.6
deskundigheid artsJa/grotendeels91.593.52
SlordigheidNooit7576.11.1
Soepel verloop organisatie poliAltijd/Meestal89.687-2.6
Wachttijd< 15 min3434.80.8
15-30 min56.150-6.1
30-60 min9.414.55.1
wachttijd > 3 wekenNooit50.947.1-3.8
Tijd tussen bezoek en behandelplan2-4 mnd21.224.63.4
Wachttijd volgende behandeling> 2 mnd4.77.22.5
Cijfer overall tevredenheid1011.313.82.5
920.823.93.1
837.733.3-4.4
718.917.4-1.5
66.15.1-1
<55.26.41.2

Analyse & Reflectie

Ruim 70% van onze patienten gaf een overall tevredenheidscijfer van 8 of hoger voor onze zorg. Het gemiddelde van deze scores voor alle respondenten was 7.9. Hierbij was dit op hetzelfde niveau als in 2019. Hierover mogen we, gezien alle Corona-perikelen, tevreden zijn. Bij de verdere analyse van de uitkomsten van de PCQ Infertility hebben wij gefocused op die items waarop er een verandering van meer dan 5% bleek (positief of negatief).
Positieve verandering waren te zien voor de items:

 • Duidelijke instructie toediening medicatie. Hiervoor worden sinds 2020 gebruik gemaakt van instructiefilmpjes via Medimapp.
 • Psychische ondersteuning. Patiënten krijgen vaker het aanbod voor een consult medisch maatschappelijk werk of medisch psycholoog en dit wordt ook vaker aangenomen. Mogelijk speelt hier een toename van psychische problemen door de Corona-crisis een rol.
 • Evaluatiegesprekken. Deze worden vaker ingepland, mogelijk ook laagdrempeliger door het toenemend inzetten van videoconsultatie. Desondanks is hier gezien het percentage van 44% nog wel verbetering in te behalen.
 • Toegang tot het medisch dossier. De mogelijkheden hiertoe in HIX zijn de laatste jaren steeds verder uitgebreid en ook beter bekend bij de patiënt.
 • Aandacht voor emoties.
 • Eén aanspreekpunt/ afspraak bij vaste arts. Door de samenstelling van ons team (4 artsen, 5 verpleegkundigen en de participatie van AIOS) was dit in de voorbije jaar al langer een aandachtspunt. Bij de intake streven we ernaar de hoofdbehandelaar en diens rol duidelijke te benoemen. Dit werpt wel enige vruchten af, maar verdere verbetering is nog nodig. Bij intake door een AIOS dient de supervisor als hoofdbehandelaar te worden aangemerkt. Via het secretariaat kan mogelijk nog meer worden gestuurd gesprekken bij de hoofdbehandelaar te plannen.
 • Gebruik vaktermen.

Negatieve veranderingen zijn er voor de items:

 • Uitleg van tijdsplanning. Wij zijn in 2020 gestart met Medimapp waarbinnen het tijdspad duidelijker naar voren komt. In 2021 evalueren we dit project. Zijn patiënten voldoende op de hoogte van het bestaan van Medimapp? Is de informatie duidelijk? Ook zullen we proberen de patiëntbrieven beter te laten aansluiten op de informatie van Medimapp.
 • Duidelijkheid kansen/opties, arts neemt me serieus, mogelijkheid om mee te beslissen. Mogelijk heeft de toename van teleconsultatie ermee te maken dat we op deze items lager scoren dan eerder. Desalniettemin zijn de scores op deze items nog rond de 80%, dus niet zorgelijk.
 • Wachttijd wachtkamer. Hoewel er maatregelen zijn getroffen conform de RIVM-richtlijnen om uitloop van spreekuren en volle wachtkamers te voorkomen, is er toch een toename van patiënten die langer dan 30 minuten wachten. Anderzijds hebben wij vanaf mei 2020 hard gewerkt om te proberen de achterstand in behandelingen na de eerste Coronagolf in te lopen. Dit lijkt ook gelukt getuige de slechts gering afgenomen score op wachttijd tot afspraak / behandelplan/ volgende behandeling.

Evaluatie IVF intake nieuwe stijl

In 2020 is de IVF intake op proef gewijzigd. Doel was meer patiëntgericht en tijdsefficiënt. Er werd driemaal een IVF-webinar gehouden waarvoor patiëntenkoppels zich konden inschrijven. Gynaecoloog, fertiliteitsarts en verpleegkundige gaven tijdens het webinar informatie over de achtergronden en praktische en emotionele aspecten van IVF. Patiënten hadden de mogelijkheid per chat vragen te stellen (waar veel gebruik van werd gemaakt). Het webinar is opgenomen en via een link ook nog terug te kijken door patiënten.
Een individuele combi-afspraak met arts en verpleegkundige volgde daarna (totale duur 30 minuten, voorheen 2 separate afspraken van totaal 60 minuten).
De ervaringen met de Ivf intake nieuwe stijl werden besproken met een aantal patiëntparen.
Zij hadden allen het webinar live gevolgd en sommigen ook teruggekeken.

Goed
Tijdsduur en tijdstip
Beeld- en geluidskwaliteit
Informatie compleet
Combi-afspraak heel fijn

Kan beter
Powerpoint presentatie kwam soms niet overeen met hetgeen op dat moment werd besproken

Analyse & Reflectie

Het doel van de IVF intake nieuwe stijl lijkt bereikt en dit project wordt daarbij gecontinueerd. Als verbeterpunt zal het script voor de komende webinars nog worden aangepast , zodat visuele en gesproken informatie beter overeenkomen.


Pijler Urogynaecologie

Patient Global Impression of Improvement (PGI-I score)

Omdat juist de subjectieve uitkomst van belang is bij urogynaecologische ingrepen is gestart met het structureel bepalen van de PGI-I score bij de nacontrole  6 weken postoperatief. Deze score kan vastgelegd worden in een scorelijst in HIX. Het streven is een score 1 (heel veel beter) of 2 (veel beter).

Voor de ingrepen voor stressincontinentie scoorde 93,3% score 1 of 2.

Inventarisatie patiënten op OK-wachtlijst

Door de Corona-crisis was er in 2020 een aanzienlijke reductie in operatiecapaciteit door met name een tekort aan beschikbare klinische bedden. Dit leidde tot lange wachtlijsten voor electieve ingrepen, zoals de urogynaecologische ingrepen. Om te beoordelen hoe het met de patiënten op de wachtlijst ging en wat zij van ons verwachtten, werden zij telefonisch geënquêteerd.

De conclusie van de uitkomsten:

 • Grote wachtlijst waarvan 45 % ≥ 5 maanden wacht.
 • Klachten van 55% van de patiënten ≥ 6 (op schaal van 1-10).
 • 40% vindt vanaf nu 4 maanden een acceptabele wachttijd .
 • 90% wil zo snel mogelijk geopereerd worden .
 • Patiënten zijn erg trouw aan hun dokter.
 • 73% zou meegaan met eigen dokter naar elders.
 • Slechts 33% zou zich laten verwijzen.
 • 66% van de patiënten ziet het zitten om zelfde dag naar huis te gaan.

Analyse en reflectie

De subjectieve beleving van verbetering na stress-incontinentie operaties is goed. Analyse van de PGI-I score zal worden uitgebreid naar de andere urogynaecologische ingrepen.
Patiënten worden door Corona geconfronteerd met een lange wachtlijst tot operatie en hebben significante ziektelast. Zij worden bij voorkeur door hun eigen arts geopereerd. Hiervoor zijn oplossingen gezocht. Het bleek niet goed mogelijk om operatiefaciliteiten elders te organiseren. Wel kon worden gestart met een pilot van vaginale prolapsplastieken in dagbehandeling. Hierdoor is een deel van de wachtlijst versneld opgelost. Een analyse van de tevredenheid en medische uitkomsten van deze pilot volgt.