Obstetrie

Obstetrie

2688

bevallingen

stork-with-bundle-50

63%

spontane vaginale bevalling

247

vrouwen met psychiatrische aandoeningen begeleid

doctor-50

22%

sectio

9,04%

fluxus

Hyperemesis gravidarum, van klinische- naar dagopname

Aan het einde van 2019 zijn we gestart om de patiënten met hyperemesis in dagopname op te nemen in plaats van een klinische opname. We wilden de nodige zorg leveren, te weten rehydratie, maar de patiënten zoveel als mogelijk in hun eigen leefomgeving laten, een plek waar de meeste mensen zich beter voelen in plaats van een ziekenhuis.

Het behandelplan is erop gericht de klinische symptomen van de dehydratie te verhelpen en hierbij hebben we de meest recente literatuur over dit onderwerp gebruikt. We hebben hier dan ook het bepalen van de ketonen in de urine los gelaten. Wel wordt gekeken naar de nierfunctie en de elektrolyten om te kijken of hier afwijkingen in zijn die gecorrigeerd dienen te worden. Tijdens de dagopname wordt gekeken naar de anti-emetica en hoe we deze kunnen optimaliseren via een stappenplan welke is vastgelegd in het protocol. Via een telefonisch consult wordt de dag na de opname geëvalueerd hoe het met de patiënte gaat op basis van de PUQE score en zo nodig volgt een tweede dagopname.

Zo leveren we de goede behandeling, voor de patiënten op de goede plaats en dragen we bij aan kostenbesparing in de zorg.

thuismonitoring

Thuismonitoring

In mei werd gestart met het innovatieproject Thuismonitoring. Aan zwangeren met een groeivertraagd kind, vroegtijdig gebroken vliezen, minder leven of zorgen i.v.m. een belaste voorgeschiedenis werd de mogelijkheid geboden thuis een CTG te maken. Maandelijks deden 4-5 zwangeren mee en eind december waren er ruim 200 CTG’s op afstand beoordeeld.
Alle zwangerschappen verliepen zonder complicaties.
De tevredenheid over deze nieuwe zorgactiviteit was hoog. Zwangeren blijken geen moeite te hebben met het maken en doorsturen van een CTG en zijn blij niet te hoeven worden opgenomen cq. dagelijks naar het JBZ te moeten komen.

POP poli

De polikliniek psychiatrie- obstetrie- pediatrie draait al zeventien jaar op volle toeren.

Hierin nemen zitting Jacqueline Koster en Karin Burgerhout, psychiaters, de gynaecologen Jacques Dirken, Remke Dullemond en Mieke Kerkhof en Corrie Jacobs, kinderarts. Er is een intensief contact met sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Verder wordt het team versterkt met af en toe een psychiater in opleiding, PIT verpleegkundigen (psychiatrisch intensieve thuiszorg) en psychologen. Het medisch maatschappelijk werk schuift ook, indien nodig, aan.

Twee maal per maand worden tijdens de lunchpauze de patiënten multidisciplinair besproken. Eenmaal per jaar is er een beleidsmiddag.

Ongeveer 10% van alle zwangeren kampt met een psychiatrische aandoening. Door deze groep op tijd te signaleren, haar en haar partner te begeleiden, kan vaak een verergering worden voorkomen. De zwangere zelf ervaart de begeleiding als prettig. Het is een gedegen vangnet.

In 2019 zijn er in totaal 247 vrouwen in behandeling geweest met een gemiddelde behandelduur van 257 dagen.

Grosso modo komt de diagnoseverdeling van de zwangeren (n=247) neer op:

Stemmingsstoornis (depressie): 76
Angststoornis: 128 (Waarvan: PTSS 40)
Persoonlijkheidsstoornis: 9
Restgroep (ADHD, autisme, schizofrenie, eetstoornis): 34

Ontwerp zonder titel (1)

Gynaecologie en obstetrie patiënten op de IC

Van jan 2011 tot dec 2019 lagen er 66 patiënten van ons specialisme op de IC, zijnde 0,8% van alle IC opnames in het JBZ.

De mediane opnameduur was 1 dag.
De gemiddelde leeftijd was gemiddeld 40,4 jaar, met een mediane van 34 jaar.
De sterftekans op basis van de APACHE score bedroeg gemiddeld: 12% met een mediane van 4%.
4 patiënten overleden op IC, waaronder 1 obstetrische patiënt
De meest voorkomende opnamediagnose was fluxus post partum (n=22).
Er waren 6 septische patiënten (op ca. 27.000 opnames in de afgelopen 9 jaar).

Bron: dr Koen Simons, intensivist JBZ