Bekkenbodem

Bekkenbodemcentrum

0,0

Calamiteiten

911

Nieuwe patiënten 

2419

Consulten

161

Operatieve ingrepen

explosion-50

61

Totaalruptuur

Door de veranderingen in de tijd zijn aanpassingen nodig in de zorg. Deze veranderingen zijn o.a. een toenemende zorgaanvraag, de ouder wordende patiënt en de kritische patiënt (met haar omgeving) die beter zelf keuzes kunnen maken in haar behandeling en ondersteuning, de bereikbaarheid van zorg, het belang van preventie en de ontwikkelingen en mogelijkheden in de zorg. Om te anticiperen op deze veranderingen en verwachtingen hebben wij in 2017 een plan ontwikkeld voor een duidelijk identificeerbaar Jeroen Bosch Bekkenbodemcentrum, waar de patiënt laagdrempelig naartoe komt, omdat zij zich aangesproken voelt, veilig voelt ondanks haar kwetsbare klacht en de zorg krijgt die op haar is afgestemd. Dit plan hebben wij in 2018 en 2019 verder uitgewerkt, met prioritering vanuit de vakgroep.
Hierin zullen de kernwaarden, het gewaagde doel en de strategie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis terug te vinden zijn. Ook zijn de 4 thema’s die centraal staan in de ontwikkeling naar 2025 er in uitgewerkt.
In onze ogen behoeft de patiënte met bekkenbodemklachten een brede expertise op het gebied van de normale functie en functionele stoornissen van de bekkenbodem en bekkenbodemorganen bij de vrouw. De nauwe relatie tussen de verschillende organen van de bekkenbodem maakt dat een intensieve samenwerking van meerdere specialisten verbetering geeft in de patiëntgerichte zorg, met snellere en betere aanpak van het gehele probleem. Zinvolle diagnostiek en zinvolle zorg staan centraal, waarbij de behoefte van de individuele patiënte leidend is. Tevens zal er aandacht zijn voor preventieve maatregelen.

Team samenstelling

Pieternel Steures; urogynaecoloog
Jan Peter de Bruin; gynaecoloog met aandachtsgebied urogynaecologie
Anneke van der Leeuw; gynaecoloog met aandachtsgebied urogynaecologie
Anne-Lotte Coolen; gynaecoloog met aandachtsgebied urogynaecologie tot 1-12-2019
Miriam Knoors; urogynaecologisch verpleegkundige
Emmy Heerkens; VS-er urogynaecologie in opleiding vanaf 1-9-2019

In 2018 hebben wij, vanwege groeiverwachting in 2019 en prioritering van de urogynaecologische zorg binnen de vakgroep, ons aantal Fte uitgebreid met de komst van een gynaecoloog met aandachtsgebied urogynaecologie. In de loop van 2019 is besloten deze samenwerking niet te vervolgen.

Samen met de gynaecologische oncologie hebben wij een verpleegkundig specialist in opleiding aangenomen. Na haar 2 jarige opleiding zal zij nauw samenwerken met Mirjam Knoors, centraal aanspreekpunt zijn voor de patiënt en spreekuren voor pessarium controles gaan verrichten.

In 2019 hebben wij 2 differentianten AIOS urogynaecologie opgeleid:
- Rob Mooij
- Kim van Delft

Dit heeft een goede dynamiek gegeven in het aanscherpen van de zorg. Gesuperviseerde spreekuren en gecombineerde bekkenbodemspreekuren met de uroloog worden erg gewaardeerd en waardevol voor de opleiding gevonden. Zij hebben binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om mee te lopen bij de geriater, seksuoloog en colorectaal chirurg.

Jeroen Bosch Bekkenbodemcentrum

In 2019 zijn wij verder gegaan met onze plannen voor het Jeroen Bosch Bekkenbodemcentrum.
De intensievere samenwerking is intern beklijfd in een inspirerende bijeenkomst aan het einde van het jaar 2018, waarin duidelijk werd dat de urologen, chirurgen en maag-darm-lever artsen hetzelfde enthousiasme hebben om voor de kwaliteit en zorg voor deze vrouwen te gaan staan. Dit heeft geleid tot concrete plannen voor 2019; ontwikkelen van zorgpaden, verbeteren van de zorg rondom de behoeften van de patiënten, innovatie en wetenschap.

Op 28 juni 2019 vond het eerste maandelijkse spreekuur binnen het bekkenbodemcentrum plaatst, samen met de bekkenfysiotherapeut (Mariella Goudberg), de MDL-arts (Koen van Hee of Bob Scheffer), de colorectaal chirurg (Emiel Verdaasdonk of Walter Brokelman), de uroloog (Erik van Aker of Femke Vandercruysse), de gynaecoloog en onze urogynaecologisch verpleegkundige plaats op de polikliniek gynaecologie. Dit werd gevierd met een taart. Na elk spreekuur vindt een gezamenlijk MDO plaats, waarin extra casuïstiek wordt besproken.

Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van het zorgpad obstructieve defecatie en fecale incontinentie, welke in 2020 verder worden uitgewerkt. En er wordt gewerkt aan een gezamenlijk georganiseerd symposium, wat ook gehouden zal worden in het najaar van 2020.

Op verzoek van de huisartsen in de regio, geuit tijdens de Bossche Samenscholingsdagen in 2018, wordt het plan opgevat om deze huisartsen, samen met de kaderhuisartsen Monique Peerden en Suzy de Swart op te gaan leiden in het plaatsen en controleren van pessaria. Voorbereidingen zijn getroffen, een presentatie gemaakt en fantomen geregeld. De nascholing zal plaats vinden in januari 2020. Hierdoor kan verschuiving van deze zorg naar de 1e lijn plaats vinden, dichter bij de patiënt en haar omgeving.

Tijdens het periodieke overleg van de regionale bekkenfysiotherapeuten zijn wij aanwezig geweest om zo de zorg op elkaar af te stemmen tussen hen en ons. Dit netwerk is uitgebreid naar de zorg in en na de zwangerschap.

Regionaal is de door ons in 2018 gestarte jaarlijkse traditie om 1x/jaar met alle gynaecologen met aandachtsgebied urogynaecologie na het regio overleg te gaan eten met veel enthousiasme gecontinueerd. Dit jaar in Venlo. De andere bijeenkomsten worden door ons bijgewoond middels teleconferencing.

Samenwerking met Evelyn Verheijen, gynaecoloog in Boxmeer zet zich nog steeds voort. Zij verwijst patiënten met een recidief prolaps die in aanmerking komen voor een laparoscopische sacrocolpopexie of een second opinion naar ons.

broekplassen

Medimapp

Vanuit het ziekenhuis is een pilot gestart met het gebruik van Medimapp. Na het gebruik hiervan door het borstcentrum en de SEH hebben wij het zorgpad gemaakt voor de patiënte met bekkenbodemklachten. Medimapp is een digitale ondersteuning voor patiënten. Op een patiënt vriendelijke manier wordt de patiënt op de hoogte gebracht van de afspraken. Er wordt praktische informatie gegeven bijvoorbeeld in animatie de route door het ziekenhuis waar patiënte moet zijn en inhoudelijke informatie gegeven zoals een samenvatting wat er besproken is en wat patiënte kan verwachten. De patiënt wordt middels een app op de hoogte gehouden van de vervolgafspraken. Er is veel na te lezen en op te zoeken en de toegankelijkheid met foto’s van de behandelaar en antwoorden op veelgevraagde vragen geeft de patiënt vertrouwen. Vanaf september 2019 hebben wij deze in gebruik genomen.