Homepage 2019 JBZ ObGyn

Vakgroep O&G Jaarverslag 2019

Homepage 2019 JBZ ObGyn

Vakgroep O&G Jaarverslag 2019

Intro

Introductie

UITGELICHT

Keurmerken en certificering

Pijlers:

Obstetrie

Obstetrie

De obstetrici van het JBZ leveren, ondersteund door een dedicated team van artsen, tweedelijns verloskundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden hoogwaardige zorg tijdens zwangerschap en rondom de bevalling.

Hierbij staan de zwangere en haar naasten met hun wensen centraal vanuit een gelijkwaardige benadering (family integrated care).
Het team geeft adequate en eenduidige informatie op maat zodat de zwangere gewogen en realistische keuzes kan maken (shared decision making).

In het regionale verloskundig samenwerkingsverband VSV@verlosdenbosch wordt de geboortezorg integraal uitgevoerd.

Onco

Gynaecologische oncologie

In Brabant zijn wij het ziekenhuis dat patiënten met een gynaecologische vorm van kanker het best begeleid in hun oncologisch proces

VPG

Voortplantingsgeneeskunde

Het Centrum VPG wil bekend staan om uitstekende service naar patiënten, een optimale organisatie en goede behandelresultaten. Daarin waarderen patiënten onze passie en empathie, verwijzers onze communicatie en accuratesse, verzekeraars onze kwaliteit en efficiency van zorgverlening. Collega’s binnen en buiten het ziekenhuis zien het Centrum VPG als voorbeeld voor kwaliteitsbeleid waarbij patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid samenkomen.

Bekkenbodem

Bekkenbodem Centrum

Zorg op maat voor de vrouw die midden in het leven staat én voor de kwetsbare oudere vrouw met een vaak langer bestaand, belemmerend en schaamtevol probleem van incontinentie of prolaps.

AlgGyn

Algemene Gynaeologie

Kunde: In Brabant zijn wij het ziekenhuis dat patiënten met bloedingsklachten, buikpijn en overgangsklachten het beste kan behandelen met een compleet aanbod van technieken en therapieën.

Passie: In de regio zijn er geen vrouwen meer die rondlopen met bloedingsklachten die hun het dagelijks functioneren beïnvloeden. Zij zijn optimaal op de hoogte van de behandelingsmogelijkheden.

Winst: Persoonlijke zorg en tevreden patiënten. Afname van ziekteverzuim, verbetering toename kwaliteit van leven. Vergroten werkplezier van arts

Onderwijs en wetenschap

Opleiding en wetenschap lopen als dwarsverband door alle kernteams heen.

Opleiding & Wetenschap

RVE

De vakgroep is een onderdeel van de RVE Gynaecologie en obstetrie.

RVE

Onze mensen

 • Jan Peter de Bruin

  Trots op onze vakgroep die in 2018 zoveel heeft neergezet!

 • Anneke van der Leeuw

  Trots op ons enthousiaste team en wat we daarmee uitstralen naar onze werk "partners", waar we steeds nauwer mee samenwerken.

 • Pieternel Steures

  Trots dat wij het aangedurfd hebben om te professionaliseren in de vakgroep en dat we daardoor op weg gaan naar meer openheid en duidelijkheid!

 • Anne-Lotte Coolen

  Trots dat ik bij deze GEWELDIGE club mocht!!

 • Robbert Rijnders

  Trots op de stappen voorwaarts die we eindelijk hebben gedaan, na jarenlange goede voornemens.

 • Rixt Smit

  Trots op onze poliklinische OK met sedatie en de zorg die we daar leveren.

 • Remke Dullemond

  Trots op onze vakgroep. We steunen elkaar zowel vakinhoudelijk als sociaal en zijn een unieke superleuke groep!

 • Mieke Kerkhof

  Trots op de wijze waarop we Herman uitgeleide hebben gedaan. 

 • Jacques Dirken

  Een bewogen jaar met vele prettige en inspirerende contacten en nieuwe initiatieven.

 • Jan Willem v.d. Steeg

  Ik ben trots op het allereerste fellowship minimaal invasieve chirurgie in het JBZ en op de zeer geslaagde landelijke laparoscopie cursus in het JBZ voor gynaecologen in opleiding.

 • Ingrid Gaugler

  Ik ben trots op het resultaat van onze opleidingsvisitatie 2018. Wij hadden in 2018 10 AIOS waarvan 6 differentianten en 4 jongere jaars.

 • Hedwig van de Nieuwenhof

  Trots op het goed afronden van mijn fellowship en de goede start die ik heb gemaakt in het JBZ.

 • Darinka Sykora

  Trots dat we voltallig zijn met een ambitieus 14-tal in goede sfeer. 

 • Brenda Pijlman

  Trots dat we ons in een zeer bewogen jaar niet alleen staande hebben gehouden, maar ook 1 groep zijn gebleven en onze patiënten voor alles gaan

 • Kirsten Bornebroek

  Trots dat we in pittige omstandigheden de zorg voor onze patiënten, voor elkaar én voor de verdere professionalisering van de vakgroep bleven prioriteren.

 • Dymph de Bekker

  Trots op verdere professionalisering van de ondersteuning van de Vakgroep.

Scroll verder of klik meteen door naar:

Patient perspectief

Patiënt-perspectief

Medisch beleid

Medisch Beleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteits-beleid

Vakgroep functioneren

Vakgroep functioneren

Prof ontw

Professionele ontwikkeling

Patient perspectief

Patiëntperspectief

Jouw ervaring als patiënt helpt ons verder!

Binnen het JBZ is één van de strategische projecten gericht op leren van collega-ervaringen onder de titel “En toen werd je zelf ziek”.

Ben jij wel eens patiënt geweest in je eigen ziekenhuis? Viel jou toen iets op waar je trots op was en/of gebeurden er dingen die je juist minder prettig vond? Het ziekenhuis wordt ineens een heel andere omgeving als je zelf patiënt bent. Weet je nog wie of wat voor jou het verschil maakte of wat een moeilijke ervaring was? Wij willen graag jouw ervaringen horen en daarvan leren.*

* bron: interne aankondiging

Online Teaching Tips for Teachers Infographics

Vervolg traject “Poli van de Toekomst”

Naar aanleiding van de patiënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken (PTO en MTO) besloten we eind 2018 om actief te werken aan de “Poli van de Toekomst”. Daarin nemen we zowel het patiënt perspectief mee als ook het perspectief van werkplezier op de poli. Voor álle medewerkers en artsen die de spreekuren elke dag weer mogelijk maken.
Het doel is om met nieuwe manieren van werken op de poli ook bij te dragen aan vitaliteit en duurzame teams.

Begin 2019 zijn we gestart met 2 Waarderend Onderzoek Sessies. In het plaatje het programma. Na deze sessies ontstonden 5 actieteams die concreet aan de slag gaan met korte en lange termijn ideeën en acties.

 

We werken vanuit de volgende 5 actieteams RVE breed met kleine stappen aan continue verbetering:
- Actieteam “Patiënten perspectief”
- Actieteam “Poli als team”
- Actieteam “wachttijden”
- Actieteam “taakverschuiving”
- Team “Quick Wins”

Eind 2019 zijn er veel kleine aanpassingen gedaan aan de poliprocessen.

Maar de grote resultaten bleven nog uit. Dit wordt verder opgepakt in 2020.

MijnJBZ inlogs

Spiegelgesprekken

Vanuit dit strategische onderwerp heeft de vakgroep O&G deelgenomen als luisterend panel aan het spiegelgesprek voor de RVE Moeder & Kind met medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die zelf patiënt- of mantelzorgervaringen hebben.

Het is enorm leerzaam om zorgprofessionals ervaringen met elkaar te horen delen over de zorg die we dagelijks leveren.

Medisch beleid

Medisch Beleid

Ontwerp zonder titel (1)

OK Reductie

Vanaf maart 2019 worden we geconfronteerd met een JBZ brede OK reductie. Voor de vakgroep Obstetrie & Gynaecologie blijft het aantal OK’s gelijk en is er dagelijks OK ruimte. Indirect heeft deze reductie wel impact op efficiëntie en wachtlijsten. Dit monitoren we goed gedurende het jaar.

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Wij volgen de protocollen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en houden onze werkwijze voortdurend actueel in iPortal.

 

Patiënteninformatie

Vakgroep functioneren

Vakgroepfunctioneren

Gericht Gedragen Gezien
Gericht Gedragen Gezien (1)

2019: het jaar van de talenten en exploreren.

Ook in 2019 zijn we met volle vaart verder gegaan met de professionalisering van de organisatie van de vakgroep.
In de eerste maanden van 2019 hebben we ons Meerjarenplan 21 vastgesteld. Dit MJP beslaat 3 jaren van 2019 tot en met 2021. De ondertitel is G3.

De voortgang van dit MJP leest u in elk jaarverslag.

Het MJP 21 staat tijdens de strategische vakgroepvergaderingen centraal. In een Rondje Langs de Velden wordt de stand van zaken toegelicht per pijler. Er worden vragen gesteld en ideeën geopperd.

Elk jaar vinden er 11 VGV plaats. De laatste VGV is in december. Met een feestelijke tint kijken we terug op het jaar en blikken we vooruit. Er vinden 5 strategische VGV plaats met onderwerpen als ‘benen op tafel’ en ‘schuur-uur mogelijkheden’. De andere 5 VGV zijn open opleidingsvergaderingen. Op deze manier versterken we ons werk met de inzichten van de A(N)IOS en krijgen zij een kijkje in de keuken van het vormen van een vakgroep.

We bouwen voort op balans houden tussen Hoofd, Hart en Handen. Dat werkt door in de jaargesprekken, de pijler overleggen en het programma van het beleidsweekend. Het beleidsweekend 2019 had als thema’s schatgraven in eigen vakgroep en onderneem!.

In voorbereiding op het beleidsweekend heeft eenieder de Gallup Strength Finder vragenlijst ingevuld. Nu heeft iedereen zijn eigen talenten top 5 helder. Deze rapportages zijn onder begeleiding van een coach-psycholoog met elkaar gedeeld en versterkt. De talenten top 5 van eenieder is de komende tijd leidraad voor verdeling van niet-patiëntgebonden taken en verdere ontwikkeling van de vakgroep. Zowel op individueel niveau als op vakgroepniveau. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor het in dialoog delen van alle perspectieven die er in de vakgroep zijn.

Het ochtend programma:

Het middag programma stond in het teken van ondernemen. Een extern adviseur nam ons mee in de toepassing van het Business Model Canvas. Daarna kreeg elke pijler een prikkelende opdracht die zich afspeelde in de toekomst. Elke pijler heeft het ondernemersidee gepresenteerd. De jury gaf punten.

In de tweede helft van 2019 zijn de talenten top 5 verder gedeeld in de verschillende pijlers en elk vakgroeplid heeft een ‘personal pitch’ opgesteld. Dit koppelen we aan de jaargesprekken 2020 en aan het jaarplan 2020.

Bewogen ontwikkelingen in 2019

Voor ons als vakgroep-team is 2019 een ongebruikelijk jaar. Om twee bijzondere redenen, namelijk het vertrek van een collega en de zittingen in de Luna tuchtzaak.

Eind 2018 verwelkomden we een nieuwe collega in onze vakgroep. In de loop van 2019 hebben we met elkaar in wederzijds overleg besloten om deze samenwerking na één jaar geen vervolg te geven.

Daarnaast is onze vakgroep betrokken bij een tuchtzaak zoals deze nog niet eerder in Nederland voorkwam, waarbij 10 medisch specialisten zijn betrokken. Waaronder 8 van onze collega’s. Eind augustus en begin september 2019 vonden er 2 zittingen plaats. De uitspraak in deze tuchtzaak was op 28 november 2019.

Luna*

Luna werd in 2014 geboren in ons ziekenhuis. Zij overleed enkele dagen later. Een intens tragische gebeurtenis die iedereen die erbij betrokken was diep heeft geraakt. De ouders en de familie van Luna uiteraard het diepst. De ouders van Luna begonnen tegen tien van onze artsen (8 gynaecologen, een kinderarts en een anesthesioloog) een tuchtzaak bij het Regionaal Tuchtcollege. De artsen waren allen in meer of mindere mate betrokken bij de zorg voor Luna. Op 28 november deed het Regionaal Tuchtcollege uitspraak in deze zaak. Het oordeelde dat vier van onze artsen op een aantal aspecten niet goed hebben gehandeld. Drie gynaecologen kregen een waarschuwing en de kinderarts kreeg een voorwaardelijke schorsing van een jaar. De uitspraak wordt zorgvuldig bekeken om te begrijpen hoe het Tuchtcollege tot dit oordeel is gekomen en om te beoordelen of we onze zorg kunnen verbeteren. In december maakten de ouders van Luna bekend dat zij in hoger beroep gaan. Begin januari 2020 maken wij bekend of wij in hoger beroep gaan.
* bron: jaaroverzicht JBZ 2019

Met elkaar dit soort ontwikkelingen doormaken vergt veerkracht, aandacht en energie. Voor elkaar en voor de individuele vakgroepleden. Ons antwoord als team hierop is dat we bij elke Vakgroep Vergadering tijd besteden aan de feiten en emoties rondom de tuchtzaak en rondom duurzaam werken in je vakgroep.

Dit doen we met onze ogen gericht op waartoe we op aard zijn:
hoogwaardige patiënten zorg leveren en daarmee bijdragen aan het ‘gewaagd doel’ van het JBZ:

Uitkomsten GFMS

In de maanden maart en april is de groepsmonitor uitgezet bij de medewerkers en management binnen de RVE, bij de vakgroepleden en bij specialismen met wie we vaak samenwerken.

Na de zomer zijn de uitkomsten tijdens een vakgroepvergadering toegelicht en besproken.
Zie hier de stellingen met de meeste waardering.

Buiten deze zeer positieve uitkomsten kwam ook naar voren dat er blijvend aandacht moet zijn voor organisatie, optreden als eenheid en naar buiten toe profileren. Hiermee zijn we al volop bezig. En ervaren de GFMS als een extra stimulans om op de door ons gekozen weg verder te gaan.

Meeste waardering

Stellingen

 • Mij respectvol benaderen
 • Met mij professioneel contact hebben
 • De juiste kennis en vaardigheden in huis hebben
 • In acute situaties de juiste zorg leveren
 • Goede patiëntenzorg leveren
 • Het belang van de patiënt centraal stellen
 • Goede balans tussen betrokkenheid en professionele distantie
 • Integer handelen
 • Zorgvuldig omgaan met - consequenties van - meldingen
Prof ontw

Professionele Ontwikkeling

BIG-nummer
99046585501

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Subspecialisme Voortplantingsgeneeskunde (incl endometriose en herhaalde miskraam)
Aandachtsgebied Urogynaecologie

Lidmaatschappen:
FMS
NVOG

 • werkgroepen SIG ART, endometriose, bekkenbodem
 • commissie kwaliteitsvisitatie

ESHRE
EUGA

Cursus / Congres (Gaia):
Accreditatiepunten behaald, herregistratie rond aug 2020-2025

 

Leerpleingegevens: 
% modules: 12/12 + 100%
Dit jaar te halen: BLS/AED

Activiteiten in JBZ:
Vakgroepvoorzitter
Plaatsvervangend opleider
Projecteigenaar Planning en Zorglogistiek
Key user HIX
Voorzitter decentrale VIM commissie polikliniek
Coördinator wetenschap vakgroep
Portefeillehouder Centrum VPG
Kwaliteitsmanager Centrum VPG

Activiteiten landelijk:
NVOG kwaliteitsvisitatie
Voorzitter schrijfgroep Kwaliteitsnorm IVF
Lid wetenschappelijke raad pijler VPG NVOG

Neventaken (betaald):
Fertiliteitsadviesraad Ferring

Publicaties:

Cumulative live birth rates in low-prognosis women.

Leijdekkers JA, Eijkemans MJC, van Tilborg TC, Oudshoorn SC, van Golde RJT, Hoek A, Lambalk CB, de Bruin JP, Fleischer K, Mochtar MH, Kuchenbecker WKH, Laven JSE, Mol BWJ, Torrance HL, Broekmans FJM; OPTIMIST study group.Leijdekkers JA, et al. Among authors: de Bruin JP. Hum Reprod. 2019 Jun 4;34(6):1030-1041. doi: 10.1093/humrep/dez051.Hum Reprod. 2019. PMID: 31125412 Free PMC article.

Do female age and body weight modify the effect of individualized FSH dosing in IVF/ICSI treatment? A secondary analysis of the OPTIMIST trial.

Leijdekkers JA, van Tilborg TC, Torrance HL, Oudshoorn SC, Brinkhuis EA, Koks CAM, Lambalk CB, de Bruin JP, Fleischer K, Mochtar MH, Kuchenbecker WKH, Laven JSE, Mol BWJ, Broekmans FJM, Eijkemans MJC; OPTIMIST study group.Leijdekkers JA, et al. Among authors: de Bruin JP. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Oct;98(10):1332-1340. doi: 10.1111/aogs.13664. Epub 2019 Jun 21.Acta Obstet Gynecol Scand. 2019. PMID: 31127607 Clinical Trial.

Determinants of successful lifestyle change during a 6-month preconception lifestyle intervention in women with obesity and infertility.

Karsten MDA, van Oers AM, Groen H, Mutsaerts MAQ, van Poppel MNM, Geelen A, van de Beek C, Painter RC, Mol BWJ, Roseboom TJ, Hoek A; LIFEstyle study group.Karsten MDA, et al. Eur J Nutr. 2019 Sep;58(6):2463-2475. doi: 10.1007/s00394-018-1798-7. Epub 2018 Aug 3.Eur J Nutr. 2019. PMID: 30076459 Free PMC article. Clinical Trial.

Treatment effect of oil-based contrast is related to experienced pain at HSG: a post-hoc analysis of the randomised H2Oil study.

van Welie N, Dreyer K, van Rijswijk J, Verhoeve HR, Goddijn M, Nap AW, Smeenk JMJ, Traas MAF, Rijnsaardt-Lukassen HGM, van Dongen AJCM, Bourdrez P, de Bruin JP, Sluijmer AV, Gijsen AP, van de Ven PM, Lambalk CB, Mijatovic V, Mol BWJ.van Welie N, et al. Among authors: de Bruin JP. Hum Reprod. 2019 Dec 1;34(12):2391-2398. doi: 10.1093/humrep/dez206.Hum Reprod. 2019. PMID: 31887222 Free

Independent and Web-Based Advice for Infertile Patients Using Fertility Consult: Pilot Study.

Huppelschoten AG, de Bruin JP, Kremer JA.Huppelschoten AG, et al. Among authors: de Bruin JP. JMIR Form Res. 2019 Jun 4;3(2):e13916. doi: 10.2196/13916.JMIR Form Res. 2019. PMID: 31165714 Free PMC article.

In Vitro Maturation of Oocytes in Women at Risk of Ovarian Hyperstimulation Syndrome-A Prospective Multicenter Cohort Study.

Braam SC, Consten D, Smeenk JMJ, Cohlen BJ, Curfs MHJM, Hamilton CJCM, Repping S, Mol BWJ, de Bruin JP.Braam SC, et al. Among authors: de Bruin JP. Int J Fertil Steril. 2019 Apr;13(1):38-44. doi: 10.22074/ijfs.2019.5452. Epub 2019 Jan 6.Int J Fertil Steril. 2019. PMID: 30644243 Free PMC article.

Gonadotrophins versus clomiphene citrate with or without IUI in women with normogonadotropic anovulation and clomiphene failure: a cost-effectiveness analysis.

Bordewijk EM, Weiss NS, Nahuis MJ, Bayram N, van Hooff MHA, Boks DES, Perquin DAM, Janssen CAH, van Golde RJT, Lambalk CB, Goddijn M, Hompes PG, van der Veen F, Mol BWJ, van Wely M; M-ovin study group.Bordewijk EM, et al. Hum Reprod. 2019 Feb 1;34(2):276-284. doi: 10.1093/humrep/dey359.Hum Reprod. 2019. PMID: 30576539 Clinical Trial.

Tubal flushing with oil-based or water-based contrast at hysterosalpingography for infertility: long-term reproductive outcomes of a randomized trial.

van Rijswijk J, van Welie N, Dreyer K, Pham CT, Verhoeve HR, Hoek A, de Bruin JP, Nap AW, van Hooff MHA, Goddijn M, Hooker AB, Bourdrez P, van Dongen AJCM, van Rooij IAJ, van Rijnsaardt-Lukassen HGM, van Golde RJT, van Heteren CF, Pelinck MJ, Duijn AEJ, Kaplan M, Lambalk CB, Mijatovic V, Mol BWJ.van Rijswijk J, et al. Among authors: de Bruin JP. Fertil Steril. 2020 Jun 15:S0015-0282(20)30298-3. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.03.022. Online ahead of print.Fertil Steril. 2020. PMID: 32553471

The perspective of women with an increased risk of OHSS regarding the safety and burden of IVF: a discrete choice experiment.

Braam SC, de Bruin JP, Mol BWJ, van Wely M.Braam SC, et al. Among authors: de Bruin JP. Hum Reprod Open. 2020 Feb 24;2020(2):hoz034. doi: 10.1093/hropen/hoz034. eCollection 2020.Hum Reprod Open. 2020. PMID: 32123754 Free PMC article.

Home- or hospital-based monitoring to time frozen embryo transfer in the natural cycle? Patient-reported outcomes and experiences from the Antarctica-2 randomised controlled trial.

Zaat TR, de Bruin JP, Goddijn M, Visser J, Kaaijk EM, Lambalk CB, Groenewoud ER, van Wely M, Mol F.Zaat TR, et al. Among authors: de Bruin JP. Hum Reprod. 2020 Apr 28;35(4):866-875. doi: 10.1093/humrep/deaa040.Hum Reprod. 2020. PMID: 32318722

Wetenschap:
Copromotor Sanne Braam, Tjitske Zaat, Hilde Grens en Wiep de Ligny
Projectleider Antarctica2 trial en SUMMER trial

BIG-nummer
19911892501

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Urogynaecologie

Lidmaatschappen:
Werkgroep bekkenbodem
Werkgroep endoscopie

Cursus / Congres (Gaia):
2018: IUGA
2019: CRM cursus (OK)
2019: Doelen congres
2019: Gynaecongres
2019: ICS

Leerpleingegevens:
% modules: 87%
Nog te halen modules: 2

Activiteiten in JBZ:
Geen

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:

Treatment of vaginal vault prolapse in The Netherlands: a clinical practice survey. Vermeulen CKM, Coolen ALWM, Spaans WA, Roovers JPWR, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2019 Apr;30(4):581-587. doi: 10.1007/s00192-018-3832-y. Epub 2018 Dec 4.

The treatment of post-hysterectomy vaginal vault prolapse: a systematic review and meta-analysis.Coolen AWM, Bui BN, Dietz V, Wang R, van Montfoort APA, Mol BWJ, Roovers JWR, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2017 Dec;28(12):1767-1783. doi: 10.1007/s00192-017-3493-2. Epub 2017 Oct 16. Review.

Laparoscopic sacrocolpopexy versus vaginal sacrospinous fixation for vaginal vault prolapse, a randomized controlled trial: SALTO-2 trial, study protocol. Coolen AWM, van IJsselmuiden MN, van Oudheusden AMJ, Veen J, van Eijndhoven HWF, Mol BWJ, Roovers JP, Bongers MY. BMC Womens Health. 2017 Jul 26;17(1):52. doi: 10.1186/s12905-017-0402-2.

Primary treatment of pelvic organ prolapse: pessary use versus prolapse surgery. Coolen AWM, Troost S, Mol BWJ, Roovers JPWR, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2018 Jan;29(1):99-107. doi: 10.1007/s00192-017-3372-x. Epub 2017 Jun 9.

Laparoscopic sacrocolpopexy compared with open abdominal sacrocolpopexy for vault prolapse repair: a randomised controlled trial. Coolen AWM, van Oudheusden AMJ, Mol BWJ, van Eijndhoven HWF, Roovers JWR, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2017 Oct;28(10):1469-1479. doi: 10.1007/s00192-017-3296-5. Epub 2017 Apr 17.

Hysteropexy in the treatment of uterine prolapse stage 2 or higher: a multicenter randomized controlled non-inferiority trial comparing laparoscopic sacrohysteropexy with vaginal sacrospinous hysteropexy (LAVA-trial, study protocol). van IJsselmuiden MN, Coolen AL, Detollenaere RJ, den Boon J, Bongers M, van de Pol G, Vollebregt A, Radder CM, Deprest J, van Eijndhoven HW. BMC Womens Health. 2014 Sep 17;14:112. doi: 10.1186/1472-6874-14-112.

A Comparison of Complications between Open Abdominal Sacrocolpopexy and Laparoscopic Sacrocolpopexy for the Treatment of Vault Prolapse. Coolen AL, van Oudheusden AM, van Eijndhoven HW, van der Heijden TP, Stokmans RA, Mol BW, Bongers MY. Obstet Gynecol Int. 2013;2013:528636. doi: 10.1155/2013/528636. Epub 2013 Sep 26.

A comparison of long-term outcome between Manchester Fothergill and vaginal hysterectomy as treatment for uterine descent. Thys SD, Coolen A, Martens IR, Oosterbaan HP, Roovers J, Mol B, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2011 Sep;22(9):1171-8. doi: 10.1007/s00192-011-1422-3. Epub 2011 Apr 12.

Hoe bereid je je optimaal voor op het laten zetten van een spiraaltje? Omdat je stiekem toch wel opziet tegen de plaatsing van je ankervormige vriend. Womens Health, maart 2019

Wetenschap:
Co-promotor Anique van Oudheusden
Co-promotor Carolien Vermeulen

BIG-nummer
29031270601

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
obstetrie (incl. POP-poli en preconceptiezorg), benigne gynaecologie (incl. hysteroscopie, colposcopie en menopauze), opleider co-assistenten

Lidmaatschappen:
NVOG, werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten en SIG Menopauze

Cursus / Congres (Gaia):
Lokale perinatal audits, ’s-Hertogenbosch
Congres De jonge zwangerschap, 17 januari, Utrecht
Gynaecongres 16-17 mei, Utrecht
Symposium Rookvrije start, 26 juni, Amersfoort
Worldcongress of perinatal medicine, 11-14 september, Istanbul
Congres Grootstedelijke perinatale gezondheid, 19 september, Rotterdam
Symposium SIG Menopauze, 27 september, Utrecht
Gynaecongres, 8-9 november, Amersfoort
Jubileumcongres KNMG, 5 november, Nieuwegein

Leerpleingegevens:
-

Activiteiten in JBZ:
Integrale geboortezorg VSV@verlosdenbosch, projectgroep perinatologie 2.0, stollingscommissie, projectgroep JBZ Rookvrij!, automatisering (PRN, HiX)

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
Studies Consortium

BIG-nummer
39057118501

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Perinatologie

Lidmaatschappen:
NVOG, werkgroep foetale echoscopie, werkgroep perinatologie en maternale ziekte, college vervolgopleidingen, LKPZ voorzitter bestuur, LKPZ symposium commissie, vereniging Arts & Leefstijl.

Cursus / Congres (Gaia):

 

Leerpleingegevens:
% modules: 100%
Nog te halen modules: -

Activiteiten in JBZ:
Bestuur @verlosdenbosch
Werkgroep kwetsbare zwangere en kansrijke start
Werkgroep Triage > over te dragen naar algemene gynaecologie
Begeleider ANIOS
POP poli deelname
Protocollen beheer / controle

Activiteiten landelijk:
NVOG College vervolgopleidingen ( voorzitter sinds jan 2020)
LKPZ voorzitter bestuur
LKPZ symposium commissie ( symposium georganiseerd en dagvoorzitter 17 januari 2020)
Raad van Toezicht Mind2Care
Perinatale audit - lokale voorzitter MMC ( 2020)

Neventaken (betaald):
SKMS richtlijn ontwikkeling antidepressiva en antipsychotica in zwangerschap en lactatie

Publicaties:

Wetenschap:
Hoofdonderzoeker obstetrie: over te dragen aan Hedwig dit jaar

BIG-nummer
49023850701

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Perinatologie
Beperking: ik doe geen laparoscopische ingrepen meer

Lidmaatschappen:
Lid NVOG
• Werkgroep Foetale Echoscopie
• Werkgroep Otterlo
• Werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten
• Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie
Lid KNMG
Lid ISSHP (International Society for Studies of Hypertension in Pregnancy)
Lid NPDN (Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen)

Cursus / Congres (Gaia):

Leerpleingegevens:
% modules: 100%
Nog te halen modules: geen

Activiteiten in JBZ:
Opleider
Voorzitter locale perinatale audit
Locale aanspreekpartner SPN

Activiteiten landelijk:
Secretaris pijler FMG (FoetoMaternale Geneeskunde) van NVOG
Bestuurslid van Werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten van NVOG
Lid Werkgroep Otterlo

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:

Balloon catheter for induction of labor in women with one previous cesarean and an unfavorable cervix.

Huisman CMA, Ten Eikelder MLG, Mast K, Oude Rengerink K, Jozwiak M, van Dunné F, Duvekot JJ, van Eyck J, Gaugler-Senden I, de Groot CJM, Franssen MTM, van Gemund N, Langenveld J, de Leeuw JW, Oude Lohuis EJ, Oudijk MA, Papatsonis D, van Pampus M, Porath M, Rombout-de Weerd S, van Roosmalen JJ, van der Salm PCM, Scheepers HCJ, Sikkema MJ, Sporken J, Stigter RH, van Wijngaarden WJ, Woiski M, Mol BWJ, Bloemenkamp KWM; PROBAAT-S project group.

Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Feb 5. doi: 10.1111/aogs.13558. [Epub ahead of print

Wetenschap:
Nvt

BIG-nummer
09021991801

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Algemene obstetrie en benigne gynaecologie, POP poli, kindergynaecologie, verstandelijk beperkten

Lidmaatschappen:
NVOG/ kindergynaecologie/ menopause/ endoscopie
VVAA
Nederlands taalgenootschap
Vereniging tegen de kwakzalverij

Cursus / Congres (Gaia):

Leerpleingegevens:
% modules: 100%
Nog te halen modules: geen

Activiteiten in JBZ:
Webinar bevallen in het JBZ (maandelijks)
Obstetriegroep
Benigne gynaecologiegroep
Onderwijs co-assistenten
Onderwijs SEH
Commissie Lief en leed vakgroep gynaecologie
Schrijver hoeist rubriek JBZ intranet

Activiteiten landelijk:
Lid redactie NTOG (Ned Tijdschrift Obstetrie en Gynaecologie)
Vaste studiogast Stax en Toine (onderdeel Radar)
Ook regelmatig in andere radioprogramma’s te horen als gynaecoloog mbt actuele onderwerpen
Vaste medewerker aan VROUW magazine Telegraaf en bij Achterpagina NRC

Neventaken (betaald):
Geen betaalde neventaken.

Publicaties:
Drie boeken, waaronder één meer dan 10.000 keer verkocht (juli 2020)
Columnist hoeist website JBZ
Columnist KBO PCOB ouderen blad
Columnist Arts en Auto
Columnist Medisch Contact
Columnist NTOG

Wetenschap:
Geen.

BIG-nummer
89058654901

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Urogynaecologie

Lidmaatschappen: 
NVOG
Werkgroep bekkenbodem
ICS
IUGA

Cursus / Congres (Gaia):

Leerpleingegevens:

100% afgerond

Activiteiten in JBZ:
Penningmeester 2012 t/m 1-4-2020
DB lid 2012 t/m 1-1-2020
Vakgroep vertegenwoordiger bij de VVL 2012 t/m 1-4-2020
Coördinatie onderwijs arts-assistenten
Mentor Kim van Delft, Meike Westra, Sophieke van der Steen
Begeleider Emmy Heerkens VS-er in opleiding

Activiteiten landelijk:
Lid werkgroep bekkenbodem, ICS en IUGA

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
SAM en EVA trial

BIG-nummer
79066466201

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Verloskunde, preconceptiezorg, echografie.
Vulvapoli

Lidmaatschappen:
NVOG, secretaris werkgroep perinatologie en maternale ziekten

Cursus / Congres (Gaia):

Leerpleingegevens:
Alles behaald

Activiteiten in JBZ:
Werkgroep ZIM (zorgpaden, intake en MDO)

Activiteiten landelijk:
Secretaris werkgroep perinatologie en maternale ziekten

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
Nvt

BIG-nummer
09031344501

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Oncologie
Minimaal invasieve chirurgie

Lidmaatschappen:
Lid tumorwerkgroep endometriumcarcinoom IKZ
NVOG
FMS
European Society og Gynecological Oncology (ESGO)
European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE)
Lid werkgroep endoscopie (WGE)
Lid werkgroep kindergynaecologie
Lid werkgroep Gynaecologische oncologie (WOG)
Lid werkgroep GOCZ

Cursus / Congres (Gaia): 43 punten

Leerpleingegevens:
% modules: 100
Nog te halen modules: geen

Activiteiten in JBZ:
Medisch Manager
Lid Kwaliteit en Veiligheidsraad
Lid commissie tracer en traceraar
Lid commissie oncologie
Lid tumorwerkgroep gynaecologische oncologie JBZ
Lid werkgroep Morbidity and Mortality (M&M)
Lid POWI werkgroep
Lid VIM teams afdeling verloskunde en gynaecologie
Lid ziekenhuisbrede werkgroep Medicatieproces

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:

Improved preoperative risk stratification with CA-125 in low-grade endometrial cancer: a multicenter prospective cohort study

Reijnen C, Visser NC, Kasius JC, et al. Improved preoperative risk stratification with CA-125 in low-grade endometrial cancer: a multicenter prospective cohort study. J Gynecol Oncol. 2019;30(5):e70. doi:10.3802/jgo.2019.30.e70

Polymorphisms in MMP-14 and MMP-2 genes and ovarian cancer survival

Vos MC, van Tilborg A, Brands WJ, et al. Polymorphisms in MMP-14 and MMP-2 genes and ovarian cancer survival. Cancer Biomark. 2019;25(3):233-241. doi:10.3233/CBM-181826

Wetenschap:

GERSOC gestart (AVL studie)
follow up practices and empowerment met IKNL lopend
intentieverklaring voor Accept, ctDNA

BIG-nummer
49035818901

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Gynaecoloog-Perinatoloog met als aandachtsgebieden: perinatologie, prenatale diagnostiek, preconceptiezorg, benigne gynaecologie

Lidmaatschappen:
NVOG
Werkgroepen: WPMZ;WPDT,WGE

Cursus / Congres (Gaia):

Leerpleingegevens:

100% van de kwaliteitsregels gehaald: 12 van de 12
Nog te halen modules: 0

Activiteiten in JBZ:

Lid dagelijks bestuur vakgroep gynaecologie
Penningmeester vakgroep gynaecologie
Lid MCZ
Aanspreekpunt obstetrie

Activiteiten landelijk:

Bestuurslid Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen (NPDN)
Bestuurslid Verloskundig Consortium Brabant
Lid stuurgroep VSV (Verloskundig Samenwerkings Verband) regio ’s-Hertogenbosch
Lid focusgroep Acute Obstetrie van het ROAZ Noord Brabant
Lid Raad van Advies Stichting Prenatale Screening Nijmegen (SPN)

Neventaken (betaald):
Raad van advies SPN
Raad voor advies Obstetrie Ferring BV
Gecommitteerde Praktijktoets SEO opleiding Fontys Hogerschool

Publicaties:

Determinants of disease course and severity in hyperemesis gravidarum.
Koot MH, Grooten IJ, van der Post JAM, Bais JMJ, Ris-Stalpers C, Leeflang MMG, Bremer HA, van der Ham DP, Heidema WM, Huisjes A, Kleiverda G, Kuppens SM, van Laar JOEH, Langenveld J, van der Made F, van Pampus MG, Papatsonis D, Pelinck MJ, Pernet PJ, van Rheenen-Flach L, Rijnders RJ, Scheepers HCJ, Vogelvang TE, Mol BW, Roseboom TJ, Painter RC.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Feb;245:162-167.                    

Acute vulvaire ulcera bij een jonge vrouw.
van Bommel MHD, Rijnders RJP.Ned Tijdschr Geneeskd. 2019 Nov 21;163                           

Neonatal developmental and behavioral outcomes of immediate delivery versus expectant monitoring in mild hypertensive disorders of pregnancy: 2-year outcomes of the HYPITAT-II trial.
Zwertbroek EF, Franssen MTM, Broekhuijsen K, Langenveld J, Bremer H, Ganzevoort W, van Loon AJ, van Pampus MG, Rijnders RJP, Sikkema MJ, Scherjon SA, Woiski MD, Mol BWJ, van Baar AL, Groen H; HYPITAT-II Study Group.Am J Obstet Gynecol. 2019 Aug;221(2):154.e1-154.e11.

Single- versus double-layer closure of the caesarean (uterine) scar in the prevention of gynaecological symptoms in relation to niche development - the 2Close study: a multicentre randomised controlled trial.
Stegwee SI, Jordans IPM, van der Voet LF, Bongers MY, de Groot CJM, Lambalk CB, de Leeuw RA, Hehenkamp WJK, van de Ven PM, Bosmans JE, Pajkrt E, Bakkum EA, Radder CM, Hemelaar M, van Baal WM, Visser H, van Laar JOEH, van Vliet HAAM, Rijnders RJP, Sueters M, Janssen CAH, Hermes W, Feitsma AH, Kapiteijn K, Scheepers HCJ, Langenveld J, de Boer K, Coppus SFPJ, Schippers DH, Oei ALM, Kaplan M, Papatsonis DNM, de Vleeschouwer LHM, van Beek E, Bekker MN, Huisjes AJM, Meijer WJ, Deurloo KL, Boormans EMA, van Eijndhoven HWF, Huirne JAF.BMC Pregnancy Childbirth. 2019 Mar 4;19(1):85.

Wetenschap

Zie bovenstaande publicaties

BIG-nummer
29046527801

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Benigne gynaecologie,
Oncologie
Minimaal invasieve chirurgie

Lidmaatschappen:
KNMG
NVOG
WGE
WOG

Cursus / Congres (Gaia):

Leerpleingegevens
100% modules: 

Activiteiten in JBZ:
Endoscopie commissie
Infectie commissie

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
Nvt

BIG-nummer
5053226701

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Voortplantingsgeneeskunde (aandachtsgebied)
Benigne gynaecologie / minimaal invasieve chirurgie
Endometriose

Lidmaatschappen:
Voortplantingsgeneeskunde (aandachtsgebied)
Benigne gynaecologie / minimaal invasieve chirurgie
Endometriose

Cursus / Congres (Gaia):
Zie bijlage

Leerpleingegevens:

Activiteiten in JBZ:
Laparoscopie training – 18/19 september
Endometriose bijeenkomst Regio 21/5 (Enzion)
Myosure gebruikers meeting 12/9
Opzetten fellowship MIC
Kartrekker benigne gyn met Rixt

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Case report Essure complicatie
Artikel versies

Wetenschap:
Copromotor – Erato Buisman

BIG-nummer
99053864701

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Urogynaecoloog

Lidmaatschappen:
IUGA
EUGA
Werkgroep bekkenbodem
Werkgroep fertiliteit

Cursus / Congres (Gaia):
Zie bijlage

Leerpleingegevens:

% modules: 19 certificaten

Nog te halen modules: 7 activiteiten staan open

Activiteiten in JBZ:
Commissie bevlogenheid, balans en betrokkenheid

Activiteiten landelijk:
Fellow/oud fellow groep

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
R van Eekelen, N van Geloven, M van Wely , D J McLernon , F Mol , I M Custers , P Steures , S Bhattacharya , B W Mol , F van der Veen , M J Eijkemans. Is IUI with ovarian stimulation effective in couples with unexplained subfertility?. Hum Rep. 2019 Jan 1;34(1):84-91.

K Dreyer, R van Eekelen, R I Tjon-Kon-Fat, J W van der Steeg, P Steures, Mjc Eijkemans, F van der Veen, Pga Hompes, Bwj Mol, N van Geloven. The therapeutic effect of hysterosalpingography in couples with unexplained subfertility: a post-hoc analysis of a prospective multi-centre cohort study. Reprod Biomed Online. 2019 Feb;38(2):233-239

Dacia D C A Henriquez , Ada Gillissen , Sharissa M Smith , Roos A Cramer , Thomas van den Akker , Joost J Zwart , Jos J M van Roosmalen, Kitty W M Bloemenkamp, Johanna G van der Bom, TeMpOH-1 study group. Clinical characteristics of women captured by extending the definition of severe postpartum haemorrhage with 'refractoriness to treatment': a cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019 Oct 17;19(1):361.

Pieternel Steures, Alfredo L Milani , Deliana A van Rumpt-van de Geest , Kirsten B Kluivers , Mariëlla I J Withagen. Partially absorbable mesh or native tissue repair for pelvic organ prolapse: a randomized controlled trial. Int Urogynecol J.2019 Apr;30(4):565-573.

Wetenschap:
Deelname: SAM-studie, EVA studie. Delphi onderzoek: leefregels postoperatief.

BIG-nummer
29024189901

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Oncologie, minimaal invasieve chirurgie

Lidmaatschappen:
NVOG, KNMG, WPOG, NVEC, WOG, ESGO, ESGE

Cursus / Congres (Gaia):
10.1.2018: Perinatal audit 2 punten
2.2.2018: afscheidssymposium H.Oosterbaan 2 punten
10.9.2018: GOCZ 2 punten
20-23.9.2018: samenscholingsdagen Valencia ?
7-10.10.2018: ESGE Wenen 24 punten
16.11.2018: trainig Vitamine R 6 punten

Leerpleingegevens:
% modules:
Nog te halen modules: ontruimen JBZ, vrijheidsbeperkende interventies

Activiteiten in JBZ:
Vacaturecommissie
Peer support
Commissie soft signals
Commissie aanspreekcultuur JBZ

Activiteiten landelijk:
Commissie collegiale ondersteuning

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
Nvt