VPG

Voortplantingsgeneeskunde

heart-3-50

715

nieuwe paren

8,4

waarderingscijfer patiënten

4,5%

meerling

20%

doorgaande zwangerschappen

In 2018 was er een duidelijk stijging te zien in het aantal paren dat zich aanmeldde bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde, totaal 715 paren. De gemiddelde leeftijd van de vrouw was 31,3 jaar en de gemiddelde duur van de kinderwens was 1,1 jaar.

Het aantal IVF behandelingen is iets gedaald ten opzichte van 2015, maar nog aanmerkelijk hoger dan in 2013 en 2014. Het doorgaand zwangerschapscijfer (20,4% per gestarte cyclus) is hersteld en op het meerjaren-gemiddelde. Ook het doorgaand zwangerschapsccijfer van ICSI is duidelijk verbeterd en was 22,1%. Er lijkt effect te zijn geweest van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de analyse van de matige resultaten van 2017. Nog niet eerder pasten we zo vaak SET (80%) toe als in 2018. Het meerlingpercentage was 4,5%. Het aantal complicaties is vrij constant over de jaren. OHSS met opname en bloeding kwam beiden tweemaal voor in 2018.

Het doorgaand zwangerschapspercentage na IUI was in 2018 boven de 10%. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een protocolwijziging in 2017 waarbij het interval tussen de hCG-gift en de IUI is verkort. Het aantal meerlingen was duidelijk hoger dan ons streven. Hiervoor zijn eind 2018 de cancelcriteria bij de cyclusmonitoring aangepast zodat minder follikels worden geaccepteerd.

Het doorgaand zwangerschapscijfer per gestarte cyclus FSH ovulatie inductie was 17.7% en daarmee ruim boven onze streefnorm van 15%. Het meerlingpercentage wass hoger dan de streefnorm. Evenals voor de IUI geldt dat wij maatregelen zullen nemen om bij FSH OI het aantal meerlingen terug te brengen.

Bij een totaal van 64 fertiliteitsgerelateerde operatieve ingrepen ontstond eenmaal een complicatie. Het betrof een perforatie van de uterus bij een diagnostische hysteroscopie en laparoscopie. Patiënte is restloos genezen.

Het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem is geëvalueerd met een directiebeoordeling. Hierbij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Resultaten van vastgestelde acties uit de vorige systeembeoordeling
  • Interne en externe audits
  • Context- en stakeholder analyse
  • Beleidscyclus (meerjarenbeleid, jaarplan en prestatie-indicatoren)
  • Patiënttevredenheidsonderzoek
  • Patiëntveiligheidsbeleid en proces risico-inventarisatie
  • Incidenten, afwijkingen, calamiteiten en klachten
  • Corrigerende maatregelen en verbetercyclus
  • Personeelsbeleid en  medewerker-tevredenheidsonderzoek
  • Externe en interne veranderingen.

Hoogtepunten waren de geslaagde transitie naar ISO norm 9001-2015 en de toekenning van de topklinische status door de STZ.

Het complete jaarverslag en de directiebeoordeling is via onderstaande link te lezen.