Obstetrie

Obstetrie

2626

bevallingen

stork-with-bundle-50

66%

spontane vaginale bevalling

115

vrouwen met psychiatrische aandoeningen begeleid

doctor-50

20%

sectio

10,9%

fluxus gedaald

NOS 9 november 2018

Draaiteam

nos

Speciaal 'draaiteam' voor stuitliggingen dringt keizersnedes terug

@Verlosdenbosch

In 2018 zien we de integrale geboortezorg in de regio steeds beter ondersteund door 4 belangrijke onderdelen:

 

  • Integrale intake in de eerste lijn
  • MDO’s
  • integrale zorgpaden
  • de samenwerkingsovereenkomst

 

Lees hier het volledige verslag. 

In 2018 hadden we een totaal van 2626 bevallingen. De meeste vrouwen bevielen spontaan vaginaal. Het sectio percentage is relatief laag.

We zien een lichte stijging in het aantal spontane vaginale partus en een lichte daling van het aantal secundaire sectio’s en vaginale kunstverlossingen, een trend die wij graag zien en hopen te evenaren in 2019.

Het fluxus percentage is gedaald t.o.v. 2017 toen we 263 fluxus hadden met een percentage van 10,9. Wij hebben in 2018 het fluxusprotocol aangepast en cyklokapron toegevoegd, wat mogelijk een preventief effect heeft gehad op het ontstaan van een fluxus.

In 2018 hadden we in totaal 59 meerlingen waarvan 2 drielingen, de overigen bedroegen tweelingen. Indien de eerste van een tweeling in hoofdligging ligt, wordt in principe een vaginale baring geadviseerd. Het slagingspercentage hiervan is hoog gezien het lage percentage secundaire sectio’s in deze groep.

Zwangeren intake 1e lijn en MDO

In 2018 is de vakgroep onverminderd actief geweest in het mede vorm geven aan de integrale verloskunde in de regio ’s-Hertogenbosch.
In een speciaal hiervoor opgericht nieuw samenwerkingsverband, genaamd @Verlosdenbosch, worden onder andere zorginhoudelijke, logistieke en financiële noten gekraakt met als doel een netwerk van hulpverleners om de patiënt/cliënt heen die ieder zorg op maat leveren met optimale inzet van ieders expertise.
In het kader hiervan is begin 2018 gestart met een nieuwe routing van alle mensen die zwanger zijn in de regio. Zij worden allemaal in eerste instantie gezien door de eerstelijns verloskundigen. Binnen twee weken na deze intake worden alle patiënten in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken waarbij zij worden ingedeeld in een laag- medium- of hoogrisico profiel en vervolgens een individueel zorgpad toegewezen krijgen met als insteek: eerste lijn waar het kan, tweede lijn waar het moet.
Dergelijke MDO’s worden 3 maal per week gehouden op de verloskundigen praktijken in de regio. Hierbij is altijd één van de zes obstetrische gynaecologen aanwezig.
Er zijn hiervoor in de loop van 2018 vele zorgpaden ontwikkeld waar veel tijd en energie in is gaan zitten.

Zwangerenplein

Parallel aan hierboven beschreven ontwikkelingen is per 1-3-2018 ook gestart met een nieuw thema spreekuur: “het zwangerenplein”. Er zijn drie parallel lopende spreekuren van een verpleegkundige, een tweedelijns verloskundige en een obstetricus.
Het zwangerenplein vind drie maal per week plaats op maandag, woensdag en vrijdag. De patiënten die voor de eerste keer dit spreekuur bezoeken worden eerst gezien door de verpleegkundige die een uitgebreide verpleegkundige en medische anamnese afneemt waarna de arts de intake afrondt, lichamelijk onderzoek verricht en eventueel aanvullende diagnostiek inzet om ten slotte en samen met de patiënte tot een te volgen zorgpad te komen. In vele dan deze zorgpaden zullen een aantal controles door de tweedelijns verloskundige verricht worden. De verloskundige doet dus op het zwangerenplein enkel herhaalconsulten. De verloskundige en gynaecoloog vormen vaste koppels en zij voeren het zwangerenplein uit op steeds dezelfde dag in de week met als doel een zo goed mogelijke continuïteit voor de patiënte met zo weinig mogelijk hulpverleners.

Opzet afdeling Triage in JBZ

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Doelmatigheid van zorg en patiëntveiligheid worden hierdoor vergroot. Implementaties blijken succesvol dankzij projectmatige samenwerking binnen multidisciplinaire projectgroepen. Hierbij is ook speciale aandacht voor de digitale verslaglegging in het elektronische patiëntendossier (EPD) en de opleiding tot triagist.
Gezien de aandacht voor verloskundige triage binnen de zorgstandaard ‘integrale geboortezorg’, worden de eerste ervaringen met de NTV gedeeld. Lees hier het hele artikel.

POP Poli

De polikliniek psychiatrie- obstetrie- pediatrie draait al vijftien jaar op volle toeren.
Hierin nemen zitting Jacqueline Koster en Karin Burgerhout, psychiaters, de gynaecologen Jacques Dirken, Remke Dullemond en Mieke Kerkhof en Corrie Jacobs, kinderarts. Er is een intensief contact met sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Verder wordt het team versterkt met af en toe een psychiater in opleiding, PIT verpleegkundigen (psychiatrisch intensieve thuiszorg) en psychologen.

Ongeveer 10% van alle zwangeren kampt met een psychiatrische aandoening. Door deze groep op tijd te signaleren, haar en haar partner te begeleiden, kan vaak een verergering worden voorkomen. De zwangere zelf ervaart de begeleiding als prettig. Het is een gedegen vangnet. Lees meer.