Bekkenbodem

Bekkenbodemcentrum

geen

Calamiteiten

750

Nieuwe patiënten 

2680

Consulten

143

Operatieve ingrepen

explosion-50

41

Totaalruptuur

Zinvolle zorg

Door de veranderingen in de tijd zijn aanpassingen nodig in de zorg. Deze veranderingen zijn o.a. een toenemende zorgaanvraag, de ouder wordende patiënt en de kritische patiënt (met haar omgeving) die beter zelf keuzes kunnen maken in haar behandeling en ondersteuning, de bereikbaarheid van zorg, het belang van preventie en de ontwikkelingen en mogelijkheden in de zorg. Om te anticiperen op deze veranderingen en verwachtingen hebben wij in 2017 een plan ontwikkeld voor een duidelijk identificeerbaar Jeroen Bosch Bekkenbodemcentrum, waar de patiënt laagdrempelig naartoe komt, omdat zij zich aangesproken voelt, veilig voelt ondanks haar kwetsbare klacht en de zorg krijgt die op haar is afgestemd. Dit plan hebben wij in 2018 verder uitgewerkt, met prioritering vanuit de vakgroep.
Hierin zullen de kernwaarden, het gewaagde doel en de strategie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis terug te vinden zijn. Ook zijn de 4 thema’s die centraal staan in de ontwikkeling naar 2025 er in uitgewerkt.
In onze ogen behoeft de patiënte met bekkenbodemklachten een brede expertise op het gebied van de normale functie en functionele stoornissen van de bekkenbodem en bekkenbodemorganen bij de vrouw. De nauwe relatie tussen de verschillende organen van de bekkenbodem maakt dat een intensieve samenwerking van meerdere specialisten verbetering geeft in de patiëntgerichte zorg, met snellere en betere aanpak van het gehele probleem. Zinvolle diagnostiek en zinvolle zorg staan centraal, waarbij de behoefte van de individuele patiënte leidend is. Tevens zal er aandacht zijn voor preventieve maatregelen.

Groei

In de huidige praktijk worden er per jaar ongeveer 2680 consulten vanwege een urogynaecologisch klacht verricht; 750 nieuwe patiënten en 1930 herhaalconsulten. Het jaar 2018 laat een marginale groei zien ten opzichte van 2017 (3% in nieuwe patiënten), deze groei was te verwachten gezien de prioritering binnen de vakgroep.
De prioritering vanuit de vakgroep heeft ertoe geleid dat in december 2018 gekozen om de Fte nogmaals uit te breiden met een gynaecoloog met aandachtsgebied urogynaecologie; Anne-Lotte Coolen is aangenomen.
Met de start van een vast aanspreekpunt in 2017 zijn in 2018 vele veranderingen doorgevoerd en afspraken gemaakt. Patiënten folders zijn ontwikkeld voor diverse operatieve ingrepen. Verpleging is geïnstrueerd over communicatie rondom het ontslag van een patiënte die is geopereerd aan een prolaps.

Er heeft tevens een herverdeling van operatieve taken plaats gevonden t.a.v. de laparoscopische sacrocolpopexie en de midurethrale sling. Deze herverdeling heeft tot het verwachte resultaat geleid, met toename aan expertise. Aantal sacrocolpopexie in 2018: 7, aantal midurethrale slings in 2018: 26.

Business case voor het Jeroen Bosch Bekkenbodem Centrum is afgerond in 2018. Zodat deze in 2019 geeffectueerd kan worden.

Jeroen Bosch Bekkenbodemcentrum

In 2018 zijn wij verder gegaan met onze plannen voor het Jeroen Bosch Bekkenbodemcentrum. De business case is afgerond. Met het oog op de toenemende zorgvraag en de vergrijzing is er uitbreiding van het aantal fte gynaecologen met aandachtsgebied urogynaecologie gerealiseerd door de komst van Anne-Lotte Coolen.

De intensievere samenwerking is intern beklijfd in een inspirerende bijeenkomst aan het einde van het jaar, waarin duidelijk werd dat de urologen, chirurgen en maag-darm-lever artsen hetzelfde enthousiasme kennen om voor de kwaliteit en zorg voor deze vrouwen te gaan staan. Dit heeft geleid tot concrete plannen voor in 2019; ontwikkelen van zorgpaden, verbeteren van de zorg rondom de behoeften van de patiënten, innovatie en wetenschap.

In 2018 hebben wij samen met de huisartsen tijdens de Bossche samenscholingdagen een presentatie gegeven over de zorg rondom de vrouw met een bekkenbodemprobleem. Het doel was de zorg beter op elkaar afstemmen en inzien dat er zoveel vrouwen rondlopen die geen zorg zoeken. Dit leidt tot het laagdrempeliger bespreekbaar gaan maken door de huisarts en makkelijker overleg met ons. Tijdens het periodieke overleg van de regionale bekkenfysiotherapeuten zijn wij aanwezig geweest om zo de zorg op elkaar af te stemmen tussen hen en ons. Regionaal hebben wij een jaarlijkse traditie gestart om 1x/jaar met alle gynaecologen met aandachtsgebied urogynaecologie na het regio overleg te gaan eten. Dit is erg enthousiast ontvangen.

Wij hebben Evelyn Verheijen, gynaecoloog in Boxmeer opgeleid tot het zelfstandig doen van de sacrospinale fixatie en zijn haar back-up bij ingewikkelde casuïstiek.

Naast de folders, zijn wij de protocollen en zorgpaden aan het uitbreiden. De website van het JBZ is in 2018 niet af gekomen. Het digitale platform dat wij voor de patiënt willen aanbieden met functionaliteiten waarbij het gehele proces digitaal en optimaal wordt ondersteund, hebben wij nog niet op kunnen zetten in 2018. Wij hebben geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om deze te kunnen ontwikkelen. Mijn JBZ geeft momenteel niet de optimale mogelijkheden, momenteel wordt gekeken naar andere mogelijkheden.

Omdat wij de mening van de patiënte over de door ons geleverde zorg belangrijk vinden hebben wij een focusgroep bijeenkomst gehouden. De algemene beoordeling was erg positief. Actiepunten uit deze bijeenkomst zijn opgepakt (Kortere wachttijd voor (vervolg)afspraken, na zwangerschap voorlichting over bekkenbodemproblemen, patiënten met bekkenbodemproblemen bij elkaar op kamer, alles onder één paraplu, voorraadbeheer ringen).

Een 2-tal differentianten hebben dit jaar bij ons gewerkt: Anne-Lotte Coolen en Rob Mooij. Dit heeft een goede dynamiek gegeven in het aanscherpen van de zorg. Gesuperviseerde spreekuren en gecombineerde bekkenbodemspreekuren met de uroloog worden erg gewaardeerd en waardevol voor de opleiding gevonden.

Extra initiatief in 2018 was het Gala van de vrouwenkwaaltjes. Hierin is aandacht besteed aan urine incontinentie en prolaps. Hiermee werd beoogd het taboe van de klacht af te halen en vrouwen makkelijker de weg zouden vinden naar informatie en zorg op maat. Dit Gala is enthousiast ontvangen, zowel onder de aanwezige 300 vrouwen en de omgeving die via (social) media en mondelinge overdracht van het gala hadden gehoord.

Tabel 1 BBC
Tabel 2 BBC