Header2

Vakgroep O&G Jaarverslag 2018

Header2

Vakgroep O&G Jaarverslag 2018

Intro

Introductie

14

gynaecologen

100

mensen opgeleid

149

medewerkers

11.226

vrouwen geholpen

baby-2-50

2626

bevallingen

Voorwoord

In het jaar 2018 werd wielrenner Tom Dumoulin zowel tweede in de Giro als in de Tour de France. Een geweldige prestatie. Niet alleen Tom was succesvol, ook de vakgroep gynaecologie kende diverse wapenfeiten. In dit jaarverslag leest u de resultaten van kliniek en polikliniek. Dit feitenrelaas is, in tegenstelling tot de meeste jaarverslagen, geen droge opsomming. U kunt namelijk, met een simpele druk op de knop, ook het een en ander vernemen van allerlei achtergronden.

De vakgroep kijkt terug op een geslaagd afscheidssymposium van nestor Herman Oosterbaan. Het heeft Zijne Majesteit behaagd om hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Voor de opvolging van Herman tekent perinatoloog Hedwig van de Nieuwenhof, een telg uit de eigen opleiding. Ook kan de vakgroep Anne Lotte Coolen inlijven, die, met haar aandachtsgebied bekkenbodem, zorgt dat de vakgroep weer op volle sterkte komt.

In het Dagelijks Bestuur volgt Kirsten Bornebroek de gepensioneerde Aletta van Noord op. Daarmee verandert ook de invulling: een ambtelijk secretaris wordt vervangen door een veranderkundig vakgroepmanager. Met de aanname van Kirsten waait er een frisse wind door de vakgroep. Onder haar bezielende leiding wordt het meerjarenbeleidsplan samengesteld en wordt gestart met een professionele kwaliteits- en beleidscyclus.

De opleidingsvisitatie verloopt goed, er worden complimenten uitgedeeld voor de structuur van de stages. Er is voldoende plaats voor differentianten. Er worden plannen gesmeed om een fellowship ‘minimaal invasief’ te creëren, hetgeen bij het ter perse gaan van dit jaarverslag reeds is geëffectueerd.

En er zijn meer triomfen, te weten:

 • Certificering Voortplantingsgeneeskunde ISO 9001/2015, toekennen topklinische functie.
 • Verregaande plannen voor de oprichting van het bekkenbodemcentrum, een samenwerkingsverband van gynaecologen, chirurgen, urologen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen. Deze samenwerking is 28-6-2019 van start gegaan.
 • Start zwangeren intake in samenwerking met de eerste lijn en drie multidisciplinaire overlegsituaties per week, tijdens welke de gynaecoloog met de eerstelijns verloskundige het zorgplan voor de zwangere opstelt. Het bevordert de integratie van eerste en tweede lijn.
 • Start zwangerenplein- polikliniek, waarbij alle zwangeren worden gezien door een verpleegkundige en een verloskundig hulpverlener.
 • Start van de triage afdeling op A5 voor spoedpatiënten. De professionele aanpak resulteert in een artikel in het NTOG en verdient navolging in het land.
 • De uitwendige stuitversies bereiken een slagingspercentage van 70%. Na lancering van de onderzoeksresultaten op het gynaecongres in nov 2018 wordt het zelfs een nieuwsitem in het NOS journaal. Rob Trip vertelt vol vuur over het Bossche succes.
 • Het Gala van de Vrouwenkwaaltjes in de Verkadefabriek brengt de Bossche gynaecologie dichter bij de vrouwen en wordt alom gewaardeerd. Tevoren worden de organisatoren ontvangen in het radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen.’ Ook het radio 1 journaal interviewt één van de kartrekkers van het gala.
 • Er wordt fanatiek aan teambuilding gewerkt. Tijdens het vakgroepsweekend wordt het beleid uitgestippeld voor de komende jaren. Daarnaast wordt er gebootcampt, gedineerd en een expeditie Robinson ondernomen op het zonovergoten strand van den Haag.

Dames en heren, de vakgroep gunt u graag een inkijkje in alle activiteiten van 2018. Het jaarverslag wordt u van harte aanbevolen door ons allen. En nu: moedig voorwaarts! Over de hellingen, de dalen en de bergen van het mooie specialisme. In het wiel van Tom Dumoulin, want we blijven graag in de voorste regionen.

Mede namens de vakgroep

dr Jan Peter de Bruin, voorzitter vakgroep gynaecologie JBZ

Gala van de Vrouwenkwaaltjes

youtube-video-thumbnail

Personele wijzigingen

  • Herman Oosterbaan
  • Alletta van Noord

  • Hedwig van de Nieuwenhof
  • Anne-Lotte Coolen 
  • Kirsten Bornebroek
  • Dymph de Bekker

Keurmerken en certificering

Kernteams:

Obstetrie

Obstetrie

De obstetrici van het JBZ leveren, ondersteund door een dedicated team van artsen, tweedelijns verloskundigen en verpleegkundigen hoogwaardige zorg tijdens zwangerschap en rondom de bevalling.

Hierbij staan de zwangere en haar naasten met hun wensen centraal vanuit een gelijkwaardige benadering (family integrated care).

Het team geeft adequate en eenduidige informatie op maat zodat de zwangere en haar naasten gewogen en realistische keuzes kunnen maken (shared decision making).

Een optimaal functionerende integrale geboortezorg met alle betrokken partijen.

Onco

Gynaecologische oncologie

In Brabant zijn wij het ziekenhuis dat patiënten met een gynaecologische vorm van kanker het best begeleid in hun oncologisch proces

VPG

Voortplantingsgeneeskunde

Het Centrum VPG wil bekend staan om uitstekende service naar patiënten, een optimale organisatie en goede behandelresultaten. Daarin waarderen patiënten onze passie en empathie, verwijzers onze communicatie en accuratesse, verzekeraars onze kwaliteit en efficiency van zorgverlening. Collega’s binnen en buiten het ziekenhuis zien het Centrum VPG als voorbeeld voor kwaliteitsbeleid waarbij patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid samenkomen.

Bekkenbodem

Bekkenbodem Centrum

Zorg op maat voor de vrouw die midden in het leven staat én voor de kwetsbare oudere vrouw met een vaak langer bestaand, belemmerend en schaamtevol probleem van incontinentie of prolaps.

AlgGyn

Algemene Gynaeologie

Kunde: In Brabant zijn wij het ziekenhuis dat patiënten met bloedingsklachten, buikpijn en overgangsklachten het beste kan behandelen met een compleet aanbod van technieken en therapieën.

Passie: In de regio zijn er geen vrouwen meer die rondlopen met bloedingsklachten die hun het dagelijks functioneren beïnvloeden. Zij zijn optimaal op de hoogte van de behandelingsmogelijkheden.

Winst: Persoonlijke zorg en tevreden patiënten. Afname van ziekteverzuim, verbetering toename kwaliteit van leven. Vergroten werkplezier van arts

Onderwijs en wetenschap

Opleiding en wetenschap lopen als dwarsverband door alle kernteams heen.

Opleiding & Wetenschap

Onze mensen

 • Jan Peter de Bruin

  Trots op onze vakgroep die in 2018 zoveel heeft neergezet!

 • Anneke van der Leeuw

  Trots op ons enthousiaste team en wat we daarmee uitstralen naar onze werk "partners", waar we steeds nauwer mee samenwerken.

 • Pieternel Steures

  Trots dat wij het aangedurfd hebben om te professionaliseren in de vakgroep en dat we daardoor op weg gaan naar meer openheid en duidelijkheid!

 • Anne-Lotte Coolen

  Trots dat ik bij deze GEWELDIGE club mocht!!

 • Robbert Rijnders

  Trots op de stappen voorwaarts die we eindelijk hebben gedaan, na jarenlange goede voornemens.

 • Rixt Smit

  Trots op het neerzetten van de poli en het echospreekuur.

 • Remke Dullemond

  Trots op onze vakgroep. We steunen elkaar zowel vakinhoudelijk als sociaal en zijn een unieke superleuke groep!

 • Mieke Kerkhof

  Trots op de wijze waarop we Herman uitgeleide hebben gedaan. 

 • Jacques Dirken

  Trots op stappen die we gemaakt hebben in de integrale geboortezorg @verlosdenbosch. Trots op een nieuwe nominatie van het co-schap van het jaar.

 • Jan Willem v.d. Steeg

  Trots op ons succesvolle ♀ ♀ gala!

 • Ingrid Gaugler

  Ik ben trots op het resultaat van onze opleidingsvisitatie 2018. Wij hadden in 2018 10 AIOS waarvan 6 differentianten en 4 jongere jaars.

 • Hedwig van de Nieuwenhof

  Trots op het goed afronden van mijn fellowship en de goede start die ik heb gemaakt in het JBZ.

 • Darinka Sykora

  Trots dat we voltallig zijn met een ambitieus 14-tal in goede sfeer. 

 • Brenda Pijlman

  Trots op het invullen van twee plekken met fantastische collega's én het aantrekken van een échte manager voor ons allen!

 • Kirsten Bornebroek

  Trots dat jullie voor mij kozen en dat ik alle ruimte krijg om met ziel en zakelijkheid te werken aan de beste vakgroep van het land.

 • Dymph de Bekker

  Trots dat ik hier nog steeds ben en niet de benen heb genomen na de 1e VGV, waar ik helemaal niks van begreep. 

Scroll verder of klik meteen door naar:

Patient perspectief

Patient-perspectief

Medisch beleid

Medisch Beleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteits-beleid

Vakgroep functioneren

Vakgroep functioneren

Prof ontw

Professionele ontwikkeling

Patient perspectief

Patiëntperspectief

Uitslag patienttevredenheidsenquête poli

Elke 2 jaar wordt een uitgebreid patiënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor alle afdelingen in het JBZ. De uitkomsten van dit onderzoek bieden mooie aanknopingspunten ter verdere professionalisering van onze zorg.

Daarom zijn in het najaar van 2018 de gynaecologen samen met alle polimedewerkers gestart met een breed poliproject. De uitkomsten daarvan oogsten we in 2019.

Patiëntinformatie

MijnJBZ is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van het JBZ. Patiënten kunnen via MijnJBZ hun eigen dossier inzien.

Maar ook is alle beschikbare patiëntinformatie beschikbaar via MijnJBZ. Folders en instructies staan digitaal voor de patiënt klaar.

Patiënt in regie

We hebben meegedaan met de PILOT JBZchat. Resultaat hiervan is dat het hele JBZ nu van de chatfunctie is voorzien.

De Chatapp is goed ontvangen door zowel personeel binnen O&G als door de patiënt. Veel patiënten, vooral zwangeren, hebben hiervan gebruik gemaakt.

Nieuwe ontwikkeling in 2018:  Via zorgdomein ontvangt de patiënt digitaal een verwijzing van de huisarts, waarna ze zelf hun afspraak voor een eerstelijns echo bij ons kunnen inplannen. Dit kon al voor het zetten van een spiraal.

Ook bekkenbodempatiënten kunnen zelf een afspraak bij ons plannen, via een zorgdomein aanvraag.

Animatievoorlichtingsfilm Onco

youtube-video-thumbnail

Patienttevredenheid

7,8

Gemiddeld rapportcijfer

in gebruik genomen

ChatApp

voor alle patiënten 

Nieuw of gereviseerd

11

Patiëntinformatiefolders

Medisch beleid

Medisch Beleid

Algemeen

Verloskundige zorg

Wij hebben in 2018 het fluxusprotocol aangepast en cyklokapron toegevoegd, wat mogelijk een preventief effect heeft gehad op het ontstaan van een fluxus.

Oncologische zorg

Vanaf 2012 wordt gewerkt met het lokale zorgpad ovariumcarcinoom, sinds 2013 met het zorgpad endometriumcarcinoom. In 2016 zijn de regionale zorgplannen gezamenlijk herzien en is het lokale zorgpad daarop aangepast. De centrale rol in de zorgpaden wordt ingenomen door Maria Bekkers, gynaecologisch oncologie verpleegkundige, zij neemt voor deze patiëntengroep de regierol op zich.

Tevens is er gewerkt aan verbetering uniforme voorlichting waarbij oa  een app is ontwikkeld die te gebruiken is voor patiënten met endometriumcarcinoom.

Urogynacologische zorg

Zie kernteam bekkenbodem.

Gynaecologische zorg

Zie kernteam algemene gynaecologie.

Fertiliteitszorg

Zie kernteam VPG.

 

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Protocollen

Oncologie:
Op het gebied van oncologie zijn 2 protocollen en 2 zorgpaden gereviseerd.

Bekkenbodem:
Zorgpaden voor prolaps en urine-incontinentie ontwikkeld. Verder is er een handboek gemaakt in Iportal waarbij protocollen zijn geprioriteerd en verdeeld. Hiervan zijn er in 2019 reeds 4 geëffectueerd.

Kwaliteitsindicatoren & Complicaties

Voor baarmoederhalsafwijkingen is er geheel 2018 een bestand bijgehouden. Dit bestand is vergeleken met een query dat de gegevens automatisch uit HiX extraheert.

De eerste resultaten zijn veelbelovend maar nog niet compleet. In 2019 wordt hier vervolg aan gegeven. Soortgelijke aanpak wordt tevens ingezet voor de complicatieregistratie rapportage.

 

Patientveiligheid

 • Handhygiene totaal
  0%
  compliance
 • Handhygiene Hoog Risico
  0%
  compliance
 • Patientenidentificatie & verficatie op poli
  0%
  compliance
Vakgroep functioneren

Vakgroepfunctioneren

Programma Heidag

Heidag 1 440x330
Heidag 2 440x330

Vitaal werken met hoofd, hart en handen:

Vitale vakgroep

In de eerste helft van 2018 heeft de vakgroep, net als in 2016, een QuickScan onderzoek gedaan. Hieruit kwam naar voren dat de belangrijkste punten uit 2016 zeker zijn verbeterd en tegelijk dat de geprioriteerde thema’s in 2018 gelijk zijn gebleven.

Thema's top 10 in 2018:

 1. Onze werkbelasting levert geen structurele problemen op.
 2. Onze praktijkondersteuning is goed georganiseerd.
 3. We zijn in staat om taken te delegeren.
 4. We spreken elkaar rechtstreeks aan op ongewenst gedrag.
 5. We hebben een duidelijke invloed in het ziekenhuisbeleid.
 6. We signaleren conflicthaarden tijdig en reageren alert.
 7. Patiënten overdrachten zijn goed geregeld en worden adequaat bezocht.
 8. We weten op welke punten van het maatschap functioneren we sterker en zwakker zijn dan onze collega-vakgroepen in de regio.
 9. Afspraken worden nagekomen.
 10. We hebben goed inzicht in onze eigen uitkomsten van zorg.

Daarom is besloten de komende jaren met focus in te zetten op het vitaal en toekomstgericht houden van de vakgroep.

Een eerste concrete stap hierin was de aanname van een veranderkundig vakgroepmanager. Op 1 juni 2018 is zij gestart met de organisatie van het jaarlijkse beleidsweekend.

Het ochtend programma had als thema “met meer plezier meer doen, zodat er meer ruimte ontstaat voor lange termijn resultaten en externe zichtbaarheid”. En het middag stond in het teken van “meer beleid in de beleidscyclus”.

Tijdens dit weekend is het fundament gelegd om bij alle niet-(direct-)patiënt gebonden organisatorische vakgroep aangelegenheden steeds vanuit de combinatie Hoofd, Hart en Handen te werken.

In de tweede helft van 2018 is het nieuw gevormde Dagelijks Bestuur voortvarend aan de slag gegaan. Het DB bestaat uit de medisch manager/RVE management, de voorzitter van de VG, de penningmeester, de secretaresse en de vakgroepmanager.

Elke week wordt kort, efficiënt en langs een vaste agenda vergaderd. De notulen worden elke week verspreid in de VG. Gedurende het jaar zijn de noodzakelijke feedbackloops in kaart gebracht en lopen steeds beter. Daardoor is er steeds de nodige informatie op de juiste momenten en van / via de juiste mensen.

De leidraad van de jaargesprekken, die al enkele jaren gebruikelijk zijn in de vakgroep, is aangepast. Naast de procedurele ‘bevoegdheden en registratie formulieren’ is er aandacht voor de individuele medisch specialist. We gaan in gesprek over ambitie, leermomenten, werkplezier en randvoorwaarden. Het gespreksformat wordt door de betreffende specialist ter voorbereiding ingevuld en na gesprek indien er aanleiding toe is aangevuld. De jaargesprekken worden gevoerd met de vakgroepmanager en één van de andere collega’s uit het DB (medisch manager of voorzitter). Uiteraard worden alle formulieren en gespreksformats centraal opgeslagen en gearchiveerd. (lees meer: leidraad jaargesprek 2018).

Verder is er in de diverse kernteams een goede start gemaakt voor het volgens nieuw format opstellen van het Meerjarenplan 2021. Dit basiswerk heeft geleid tot een gedragen MJP dat begin 2019 door de vakgroep is vastgesteld. Hierover dus in het volgende jaarverslag meer.

Tot slot hebben de vakgroepvergaderingen een ander karakter gekregen en heeft de vakgroep via verschillende methodes gewerkt aan openheid, delegeren van taken en invloed creëren op eigen werk, zowel binnen de vakgroep als daarbuiten. Enkele methoden zijn: brownpaper-sessie om de belangrijkste vakgroep thema’s te clusteren en een ‘schuur-uur’ onder leiding van de vakgroep manager om op gezette tijden te bespreken wat niet onbesproken moet blijven.

Want het motto van de vakgroep is: zonder wrijving geen glans.

Prof ontw

Professionele Ontwikkeling

BIG-nummer
99046585501

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Subspecialisme Voortplantingsgeneeskunde (incl endometriose en herhaalde miskraam)
Aandachtsgebied Urogynaecologie

Lidmaatschappen:
FMS
NVOG

 • werkgroepen SIG ART, endometriose, bekkenbodem
 • commissie kwaliteitsvisitatie

ESHRE
EUGA

Cursus / Congres (Gaia): zie bijlage

Leerpleingegevens: 
% modules: 17/19=89%
Nog te halen modules:
Ontruiming
Vrijheidsbeperkende interventies

Activiteiten in JBZ:
Vakgroepvoorzitter
Plaatsvervangend opleider
Projecteigenaar Planning en Zorglogistiek
Key user HIX
Voorzitter decentrale VIM commissie polikliniek
Coördinator wetenschap vakgroep
Portefeillehouder Centrum VPG
Kwaliteitsmanager Centrum VPG

Activiteiten landelijk:
NVOG kwaliteitsvisitatie
Voorzitter schrijfgroep Kwaliteitsnorm IVF

Neventaken (betaald):
Fertiliteitsadviesraad Ferring
Medisch adviseur Gynetics

Publicaties:
Zie Opleiding & Wetenschap

Wetenschap:
Zie Opleiding & Wetenschap

BIG-nummer
19911892501

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Urogynaecologie

Lidmaatschappen:
Werkgroep bekkenbodem
Werkgroep endoscopie

Cursus / Congres (Gaia):
2018: IUGA
2019: CRM cursus (OK)
2019: Doelen congres
2019: Gynaecongres
2019: ICS

Leerpleingegevens:
% modules: 87%
Nog te halen modules: 2

Activiteiten in JBZ:
Geen

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:

Treatment of vaginal vault prolapse in The Netherlands: a clinical practice survey. Vermeulen CKM, Coolen ALWM, Spaans WA, Roovers JPWR, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2019 Apr;30(4):581-587. doi: 10.1007/s00192-018-3832-y. Epub 2018 Dec 4.

The treatment of post-hysterectomy vaginal vault prolapse: a systematic review and meta-analysis.Coolen AWM, Bui BN, Dietz V, Wang R, van Montfoort APA, Mol BWJ, Roovers JWR, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2017 Dec;28(12):1767-1783. doi: 10.1007/s00192-017-3493-2. Epub 2017 Oct 16. Review.

Laparoscopic sacrocolpopexy versus vaginal sacrospinous fixation for vaginal vault prolapse, a randomized controlled trial: SALTO-2 trial, study protocol. Coolen AWM, van IJsselmuiden MN, van Oudheusden AMJ, Veen J, van Eijndhoven HWF, Mol BWJ, Roovers JP, Bongers MY. BMC Womens Health. 2017 Jul 26;17(1):52. doi: 10.1186/s12905-017-0402-2.

Primary treatment of pelvic organ prolapse: pessary use versus prolapse surgery. Coolen AWM, Troost S, Mol BWJ, Roovers JPWR, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2018 Jan;29(1):99-107. doi: 10.1007/s00192-017-3372-x. Epub 2017 Jun 9.

Laparoscopic sacrocolpopexy compared with open abdominal sacrocolpopexy for vault prolapse repair: a randomised controlled trial. Coolen AWM, van Oudheusden AMJ, Mol BWJ, van Eijndhoven HWF, Roovers JWR, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2017 Oct;28(10):1469-1479. doi: 10.1007/s00192-017-3296-5. Epub 2017 Apr 17.

Hysteropexy in the treatment of uterine prolapse stage 2 or higher: a multicenter randomized controlled non-inferiority trial comparing laparoscopic sacrohysteropexy with vaginal sacrospinous hysteropexy (LAVA-trial, study protocol). van IJsselmuiden MN, Coolen AL, Detollenaere RJ, den Boon J, Bongers M, van de Pol G, Vollebregt A, Radder CM, Deprest J, van Eijndhoven HW. BMC Womens Health. 2014 Sep 17;14:112. doi: 10.1186/1472-6874-14-112.

A Comparison of Complications between Open Abdominal Sacrocolpopexy and Laparoscopic Sacrocolpopexy for the Treatment of Vault Prolapse. Coolen AL, van Oudheusden AM, van Eijndhoven HW, van der Heijden TP, Stokmans RA, Mol BW, Bongers MY. Obstet Gynecol Int. 2013;2013:528636. doi: 10.1155/2013/528636. Epub 2013 Sep 26.

A comparison of long-term outcome between Manchester Fothergill and vaginal hysterectomy as treatment for uterine descent. Thys SD, Coolen A, Martens IR, Oosterbaan HP, Roovers J, Mol B, Bongers MY. Int Urogynecol J. 2011 Sep;22(9):1171-8. doi: 10.1007/s00192-011-1422-3. Epub 2011 Apr 12.

Hoe bereid je je optimaal voor op het laten zetten van een spiraaltje? Omdat je stiekem toch wel opziet tegen de plaatsing van je ankervormige vriend. Womens Health, maart 2019

Wetenschap:
Co-promotor Anique van Oudheusden
Co-promotor Carolien Vermeulen

BIG-nummer
29031270601

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
obstetrie (incl. POP-poli en preconceptiezorg), benigne gynaecologie (incl. hysteroscopie, colposcopie en menopauze), opleider co-assistenten

Lidmaatschappen:
NVOG, werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten en SIG Menopauze

Cursus / Congres (Gaia):
Lokale perinatal audit, 10 januari, ’s-Hertogenbosch
Congres De kinderkamer, het cavum uteri, 18 januari, Utrecht
Crew resource management, 22 januari, ’s-Hertogenbosch
Lokale perinatal audit, 23 mei, ’s-Hertogenbosch
Gynaecongres 24-25 mei, Utrecht
Verloskundige vaardigheden 8 juni, Breda
WOMB-symposium, 7 september, Amsterdam
European congress of perinatal medicine, 5-8 september, Sint Petersburg
Gynaecongres, 8-9 november, Amersfoort
Congres Birth: clinical challenges in labor and delivery, 14-17 november, Venetië
Congres werkgroep Klinische Verloskunde, 30 november, Amersfoort

Leerpleingegevens:
% modules: 65
Nog te halen modules: 6/17

Activiteiten in JBZ:
integrale geboortezorg @verlosdenbosch, projectgroep perinatologie 2.0, stollingscommissie, innovatie werkgroep BSC, automatisering (PRN, HiX)

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
Studies Consortium

BIG-nummer
39057118501

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Perinatologie

Lidmaatschappen:
NVOG, werkgroep foetale echoscopie, werkgroep perinatologie en maternale ziekte, college vervolgopleidingen, LKPZ voorzitter bestuur, LKPZ symposium commissie, vereniging Arts & Leefstijl.

Cursus / Congres (Gaia):

Leerpleingegevens:
% modules: 28 certificaten, 2 badges
Nog te halen modules: komend jaar 4 modules

Activiteiten in JBZ:
Stuurgroep @verlosdenbosch
Werkgroep kwetsbare zwangere
Werkgroep Triage
Begeleider ANIOS
Protocollen beheer/ controle

Activiteiten landelijk:
NVOG college vervolgopleidingen
LKPZ voorzitter van bestuur en lid symposium commissie (lustrum symposium 2020)
Mind2Care raad van toezicht

Neventaken (betaald):
SKMS richtlijn ontwikkeling antidepressiva en antipsychotica in zwangerschap en lactatie

Publicaties:
Artikel dedicated versieteam : verstuurd door Daniek Thissen naar EJOG
Artikel ''Succesvolle implementatie van een telefonisch verloskundig triagesysteem: de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde' door Bernice Engeltjes ea dit jaar in NTOG

Wetenschap:
Deelname studies consortium

BIG-nummer
49023850701

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Perinatologie
Beperking: ik doe geen laparoscopische ingrepen meer

Lidmaatschappen:
Lid NVOG
• Werkgroep Foetale Echoscopie
• Werkgroep Otterlo
• Werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten
• Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie
Lid KNMG
Lid ISSHP (International Society for Studies of Hypertension in Pregnancy)
Lid NPDN (Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen)

Cursus / Congres (Gaia):

1-9-2017 t/m 31-8-2022 RGS Herregistratie 

62% Complete

125 van 200 (Nog niet volledig)62%

Dossier behandeld

1-9-2012 t/m 31-8-2017 RGS Herregistratie 

264% Complete

529 van 200 264%

Dossier behandeld

1-9-2007 t/m 31-8-2012 RGS Herregistratie 

174% Complete

348 van 200 174%

 

1-2-2019

3e auteur en verder van publicatie in een tijdschrift

31-12-2018

Actieve participatie in NVOG-bestuur, -commissies en dagelijks bestuur NVOG-werkgroepen

31-12-2018

RGS-erkende opleider en plv. opleider 

30-11-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

31-10-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

30-10-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

29-10-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

1-8-2018

3e auteur en verder van publicatie in een tijdschrift

24-5-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

23-5-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

4-4-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

24-3-2018

Buitenlandscholing met als bewijs accrediterende zusterorganisatie

14-3-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

5-3-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

2-2-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

10-1-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

31-12-2017

RGS-erkende opleider en plv. opleider 

29-12-2017

Actieve participatie in NVOG-bestuur, -commissies en dagelijks bestuur NVOG-werkgroepen

30-11-2017

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

7-11-2017

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

6-11-2017

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

14-9-2017

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

 

16-11-2018

Algemene scholing cluster 1,2 en 3

10-10-2018

Algemene scholing cluster 2

6-10-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

5-10-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

5-10-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

4-10-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

9-8-2018

Algemene scholing cluster 2

30-1-2018

Algemene scholing cluster 2

 

Leerpleingegevens:
% modules: 100%
Nog te halen modules: geen

Activiteiten in JBZ:
Opleider
Voorzitter locale perinatale audit
Locale aanspreekpartner SPN

Activiteiten landelijk:
Secretaris pijler FMG (FoetoMaternale Geneeskunde) van NVOG
Bestuurslid van Werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten van NVOG
Lid Werkgroep Otterlo

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Balloon catheter for induction of labor in women with one previous cesarean and an unfavorable cervix.
Huisman CMA, Ten Eikelder MLG, Mast K, Oude Rengerink K, Jozwiak M, van Dunné F, Duvekot JJ, van Eyck J, Gaugler-Senden I, de Groot CJM, Franssen MTM, van Gemund N, Langenveld J, de Leeuw JW, Oude Lohuis EJ, Oudijk MA, Papatsonis D, van Pampus M, Porath M, Rombout-de Weerd S, van Roosmalen JJ, van der Salm PCM, Scheepers HCJ, Sikkema MJ, Sporken J, Stigter RH, van Wijngaarden WJ, Woiski M, Mol BWJ, Bloemenkamp KWM; PROBAAT-S project group.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Feb 5. doi: 10.1111/aogs.13558. [Epub ahead of print

Mode of Delivery in Severe Preeclampsia Before 28 Weeks' Gestation: A Systematic Review.
Van Eerden L, Gaugler-Senden I, de Vries RJ, Zeeman GG, de Groot CJM, Bolte AC.
Obstet Gynecol Surv. 2018 Aug;73(8):469-474. doi: 10.1097/OGX.0000000000000589. Review.

Influence of Gestational Age at Initiation of Antihypertensive Therapy: Secondary Analysis of CHIPS Trial Data (Control of Hypertension in Pregnancy Study).
Pels A, Mol BWJ, Singer J, Lee T, von Dadelszen P, Ganzevoort W, Asztalos E, Magee LA; CHIPS Study Group.
Hypertension. 2018 Jun;71(6):1170-1177. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10689. Epub 2018 Apr 23.

Maternal and neonatal outcomes in women with severe early onset pre-eclampsia before 26 weeks of gestation, a case series.
van Oostwaard MF, van Eerden L, de Laat MW, Duvekot JJ, Erwich J, Bloemenkamp K, Bolte AC, Bosma J, Koenen SV, Kornelisse RF, Rethans B, van Runnard Heimel P, Scheepers H, Ganzevoort W, Mol B, de Groot CJ, Gaugler-Senden I.
BJOG. 2017 Aug;124(9):1440-1447. doi: 10.1111/1471-0528.14512. Epub 2017 Jan 27.

Recurrence of hypertensive disorders of pregnancy: an individual patient data metaanalysis.
van Oostwaard MF, Langenveld J, Schuit E, Papatsonis DN, Brown MA, Byaruhanga RN, Bhattacharya S, Campbell DM, Chappell LC, Chiaffarino F, Crippa I, Facchinetti F, Ferrazzani S, Ferrazzi E, Figueiró-Filho EA, Gaugler-Senden IP, Haavaldsen C, Lykke JA, Mbah AK, Oliveira VM, Poston L, Redman CW, Salim R, Thilaganathan B, Vergani P, Zhang J, Steegers EA, Mol BW, Ganzevoort W.
Am J Obstet Gynecol. 2015 May;212(5):624.e1-17. doi: 10.1016/j.ajog.2015.01.009. Epub 2015 Jan 9. Erratum in: Am J Obstet Gynecol. 2015 Sep;213(3):400.

Cervical pessaries for prevention of preterm birth in women with a multiple pregnancy (ProTWIN): a multicentre, open-label randomised controlled trial.
Liem S1, Schuit E, Hegeman M, Bais J, de Boer K, Bloemenkamp K, Brons J, Duvekot H, Bijvank BN, Franssen M, Gaugler I, de Graaf I, Oudijk M, Papatsonis D, Pernet P, Porath M, Scheepers L, Sikkema M, Sporken J, Visser H, van Wijngaarden W, Woiski M, van Pampus M, Mol BW, Bekedam D.
Lancet. 2013 Oct 19;382(9901):1341-9. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61408-7. Epub 2013 Aug 5.

Angiogenic factors in women ten years after severe very early onset preeclampsia.
Gaugler-Senden IP, Tamsma JT, van der Bent C, Kusters R, Steegers EA, de Groot CJ.
PLoS One. 2012;7(8):e43637. doi: 10.1371/journal.pone.0043637. Epub 2012 Aug 31.

Maternal psychosocial outcome after early onset preeclampsia and preterm birth.
Gaugler-Senden IP, Duivenvoorden HJ, Filius A, De Groot CJ, Steegers EA, Passchier J.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Mar;25(3):272-6. doi: 10.3109/14767058.2011.573829. Epub 2011 May 11.

Severe, very early onset preeclampsia: subsequent pregnancies and future parental cardiovascular health.
Gaugler-Senden IP, Berends AL, de Groot CJ, Steegers EA.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 Oct;140(2):171-7. doi: 10.1016/j.ejogrb.2008.03.004. Epub 2008 Jun 20.

Outcome after transabdominal cervicoisthmic cerclage.
Lotgering FK, Gaugler-Senden IP, Lotgering SF, Wallenburg HC.
Obstet Gynecol. 2006 Apr;107(4):779-84.

Maternal and perinatal outcome of preeclampsia with an onset before 24 weeks' gestation. Audit in a tertiary referral center.
Gaugler-Senden IP, Huijssoon AG, Visser W, Steegers EA, de Groot CJ.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006 Sep-Oct;128(1-2):216-21. Epub 2005 Dec 15.
Preeclampsia and the C282Y mutation in the hemochromatosis (HFE) gene.
Senden IP, de Groot CJ, Steegers EA, Bertina RM, Swinkels DW.
Clin Chem. 2004 May;50(5):973-4. No abstract available.

[Term breech presentation: an indication for cesarean section].
Lotgering FK, Senden IP, Steegers EA, Wijman MJ.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001 Oct 27;145(43):2101-2; author reply 2103-4. Dutch. No abstract available.

[High vacuum extraction: justifiably obsolete in view of the risks to the infant].
Lotgering FK, Huikeshoven FJ, Schneider AJ, Senden IP, Wijman MJ, Steegers EA.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001 Oct 20;145(42):2055. Dutch. No abstract available.

Comparison of cervical assessment, fetal fibronectin and fetal breathing in the diagnosis of preterm labour.
Senden IP, Owen P.
Clin Exp Obstet Gynecol. 1996;23(1):5-9.

Labor pain: a comparison of parturients in a Dutch and an American teaching hospital.
Senden IP, van du Wetering MD, Eskes TK, Bierkens PB, Laube DW, Pitkin RM.
Obstet Gynecol. 1988 Apr;71(4):541-4.

Wetenschap:
Nvt

BIG-nummer
09021991801

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
POP poli
Zwangeren
Zwakbegaafden
Kindergynaecologie
Menopause/vulvapoli
Menstruatiepoli

Lidmaatschappen:
NVOG/kindergynaecologie
Gestopt met bloedtransfusiecommissie, gestopt met cie maternale sterfte
Cie Lief en Leed

Cursus / Congres (Gaia):
12-12-2018
Algemene scholing cluster 1,2 en 3 Verslagen door het tuchtrecht - tuchtigen, bewaken of beschermen? (ID nummer: 339352)
29-11-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie Afscheidssymposium Jules Schagen van Leeuwen (ID nummer: 338001)
09-11-2018
Algemene scholing cluster 1,2 en 3 Studiedag Levenseindekliniek: Euthanasie in de maatschappelijke context (ID nummer: 334244)
08-11-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie 54e Gynaecongres 8 en 9 november 2018 (ID nummer: 339248) 5
31-10-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie Lokale en regionale perinatale audit (ID nummer: 302283)
20 t/m 22-09-2018
Algemene scholing cluster 1 en 2 Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)
19-06-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie Wat er niet in zit, komt er ook niet uit. (ID nummer: 310375) 2
24-05-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie 53e Gynaecongres - Pijlerdagen (ID nummer: 313712)
19-04-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie Verlies in de verloskunde (ID nummer: 314010)
22-03-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie OM XXIII: Zwangerschap en Mental Health (ID nummer: 305942)
13-02-2018
Actieve participatie in NVOG-bestuur, -commissies en dagelijks bestuur NVOG-werkgroepen. Lid van de auditcommissie maternale sterfte sedert 2013. Vier vergaderingen op jaarbasis van drie uur elk.
02-02-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie Het hoofd centraal, een symposium over hoofd en bijzaken (ID nummer: 313804)
31-01-2018
Algemene scholing cluster 1,2 en 3 Van vinken naar vonken (ID nummer: 268282)
10-01-2018
Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie Lokale en regionale perinatale audit (ID nummer: 302283)

Leerpleingegevens:
Nog te halen modules: bezig met alles weer netjes af te werken…

Activiteiten in JBZ:
POP poli/menstruatiepoli
Co-assistentenopleider opleider
Student Meets Patient specialist
Redactie hoeist, JBZ intranet

Activiteiten landelijk:
NTOG redactie en columnist (52 stuks inmiddels)
Lezingen over het vak voor diverse vrouwenverenigingen, in vrije tijd. Veel reclame voor JBZ.
‘Ambassadeur’ van de Nederlandse gynaecologie

Neventaken (betaald):
De (geringe) revenuen van het schrijven gaan naar goede doelen

Publicaties:
Diverse! Niet pubmed gerelateerd.

Wetenschap:
Geen, wel actieve houding tav studies consortium. Veel naslagwerk thuis.

BIG-nummer
89058654901

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Urogynaecologie

Lidmaatschappen: 
NVOG
Werkgroep bekkenbodem
ICS
IUGA

Cursus / Congres (Gaia):

Geaccrediteerde nascholing en overige deskundigheidsbevordering op het vakgebied van het eigen specialisme (meestal medisch inhoudelijk)

Dit betreft nascholing geaccrediteerd voor het eigen specialisme

Totaal behaald: 149

Datum

Categorie

Omschrijving

Punten

Status

11-10-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

Najaarssymposium Werkgroep Bekkenbodem 2018 (ID nummer: 336762)

4

 

30-6-2018

Buitenlandscholing met als bewijs accrediterende zusterorganisatie

International Urogynecological Association 43rd annual meeting

18

 

17-4-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

Fecale Incontinentie Spreekuur 2017 (ID nummer: 295884)

3

 

15-3-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

Najaarssymposium Werkgroep Bekkenbodem 2017 (ID nummer: 315898)

2

 

2-2-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

Het hoofd centraal, een symposium over hoofd en bijzaken (ID nummer: 313804)

2

 

16-11-2017

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

52e Gynaecongres, Flint, Amersfoort (ID nummer: 297379)

5

 

10-10-2017

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

Najaarssymposium Werkgroep Bekkenbodem 2017 (ID nummer: 299102)

3

 

15-9-2017

Buitenlandscholing met als bewijs accrediterende zusterorganisatie

ICS 2017, the 47th Annual Meeting of the International Continence Society

27

 

24-5-2017

Buitenlandscholing met als bewijs accrediterende zusterorganisatie

EMAS - 11th Congress of the European Menopause and Andropause Society

18

 

6-4-2017

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

21e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres (ID nummer: 248898)

6

 

5-4-2017

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

21e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres (ID nummer: 248898)

6

 

23-3-2017

Buitenlandscholing met als bewijs accrediterende zusterorganisatie

8e Refresher Course Obstetrische Anesthesie

6

 

17-11-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

50e Gynaecongres, Theater de Flint, Amersfoort (ID nummer: 263698)

5

 

5-11-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

EUGA 9th Annual Congress Leading Lights in Urogynaecology (ID nummer: 273393)

11

 

5-10-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

Post ICS IUGA 2016 (ID nummer: 262633)

3

 

18-6-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

European Congress on Perinatal Medicine (ECPM 2016) (ID nummer: 226486)

0

 

17-6-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

European Congress on Perinatal Medicine (ECPM 2016) (ID nummer: 226486)

3

 

16-6-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

European Congress on Perinatal Medicine (ECPM 2016) (ID nummer: 226486)

6

 

15-6-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

European Congress on Perinatal Medicine (ECPM 2016) (ID nummer: 226486)

6

 

21-5-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

24 th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG 2016 (ID nummer: 246945)

3

 

20-5-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

24 th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG 2016 (ID nummer: 246945)

6

 

19-5-2016

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

24 th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG 2016 (ID nummer: 246945)

6

 

 

 Geaccrediteerde algemene nascholing

 

Dit betreft algemene nascholing geaccrediteerd voor alle specialismen

Totaal behaald

23

Datum

Categorie

Omschrijving

Punten

Status

22-9-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)

3

 

21-9-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)

3

 

21-9-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)

3

 

20-9-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)

3

 

9-8-2018

Algemene scholing cluster 2

professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep tbv de medische vervolgopleidingen (ID nummer: 329477)

2

 

25-1-2018

Algemene scholing cluster 2

Crew Resource Management - Refreshertraining (ID nummer: 312208)

6

 

15-6-2017

Algemene scholing cluster 2

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording (ID nummer: 278634)

3

 

 

Deelname aan externe kwaliteitsevaluatie

Status

Volledig

Datum

Categorie

Omschrijving

Status

11-11-2016

Kwaliteitsvisitatie

kwaliteitsvisitatie Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s Hertogenbosch 11 november 2016

 

Leerpleingegevens:
Nog te halen modules: 5/15

Activiteiten in JBZ:
Penningmeester
DB lid
VVL
Coordinatie onderwijs arts assistenten
Mentor Lean, Rob, Charlotte en Meike

Activiteiten landelijk:
Lid werkgroep bekkenbodem, ICS en IUGA

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
SAM en EVA trial

BIG-nummer
79066466201

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Verloskunde, preconceptiezorg, echografie.
Vulvapoli

Lidmaatschappen:
NVOG, secretaris werkgroep perinatologie en maternale ziekten

Cursus / Congres (Gaia):
In de planning:
CRM training 21/3 JBZ
Congres obstetrische anesthesie 25/3 Leuven
Pijlerdag gynaecongres 16 mei
Preconceptie congres september

 

Leerpleingegevens:
Nog te halen modules: ontruimen, vrijheidsbeperkende interventies.
21/3 CRM cursus

Activiteiten in JBZ:
Werkgroep MDO/intake protocollen VSV

Activiteiten landelijk:
Secretaris werkgroep perinatologie en maternale ziekten

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
Nvt

BIG-nummer
09031344501

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Oncologie
Minimaal invasieve chirurgie

Lidmaatschappen:
Lid tumorwerkgroep endometriumcarcinoom IKZ
NVOG
FMS
European Society og Gynecological Oncology (ESGO)
European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE)
Lid werkgroep endoscopie (WGE)
Lid werkgroep kindergynaecologie
Lid werkgroep Gynaecologische oncologie (WOG)
Lid werkgroep GOCZ

Cursus / Congres (Gaia):

Leerpleingegevens:
% modules: 100
Nog te halen modules: geen

Activiteiten in JBZ:
Medisch Manager
Lid Kwaliteit en Veiligheidsraad
Lid commissie tracer en traceraar
Lid commissie oncologie
Lid tumorwerkgroep gynaecologische oncologie JBZ
Lid werkgroep Morbidity and Mortality (M&M)
Lid POWI werkgroep
Lid VIM teams afdeling verloskunde en gynaecologie
Voorzitter werkgroep ‘Eigen Regie in gezondheid’: tot februari 2019

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:

Opportunistic salpingectomy in women undergoing hysterectomy: Results from the HYSTUB randomised controlled trial.
Van Lieshout LAM, Pijlman B, Vos MC, de Groot MJM, Houterman S, Coppus SFPJ, Harmsen MG, Vandenput I, Piek JMJ.
Maturitas. 2018 Jan;107:1-6. doi: 10.1016/j.maturitas.2017.09.012. Epub 2017 Oct 3.

Recurrent Cancer Is Associated With Dissatisfaction With Care-A Longitudinal Analysis Among Ovarian and Endometrial Cancer Patients.
de Rooij BH, Ikiz H, Boll D, Pijnenborg JMA, Pijlman BM, Kruitwagen RFPM, van de Poll-Franse LV, Vos MC, Ezendam NPM.
Int J Gynecol Cancer. 2018 Mar;28(3):614-622. doi: 10.1097/IGC.0000000000001204

Implementation of laparoscopic hysterectomy for endometrial cancer over the past decade.
Wollinga T, Ezendam NPM, Eggink FA, Smink M, van Hamont D, Pijlman B, Boss E, Robbe EJ, Ngo H, Boll D, Mom CH, van der Aa MA, Kruitwagen RFLP, Nijman HW, Pijnenborg JMA.
Gynecol Surg. 2018;15(1):7. doi: 10.1186/s10397-018-1040-x. Epub 2018 Feb 27

Interdepartmental Spread of Innovations: A Multicentre Study of the Enhanced Recovery After Surgery Programme.
de Groot JJA, Maessen JMC, Dejong CHC, Winkens B, Kruitwagen RFPM, Slangen BFM, van der Weijden T; all the members of the study group.
World J Surg. 2018 Jan 31. doi: 10.1007/s00268-018-4495-z.

Wetenschap:
GERSOC met AVL aanvraag
follow up practices and empowerment met IKNL

BIG-nummer
49035818901

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Gynaecoloog-Perinatoloog met als aandachtsgebieden: perinatologie, prenatale diagnostiek, preconceptiezorg, benigne gynaecologie

Lidmaatschappen:
NVOG
Werkgroepen: WPMZ;WPDT,WGE

Cursus / Congres (Gaia):
-

Leerpleingegevens:
78% modules: 10 van de 13
Nog te halen modules: 3

Activiteiten in JBZ:
Lid MCZ
Aanspreekpunt obstetrie
Voorzitter maandelijks perinatologie overleg

Activiteiten landelijk:
Bestuurslid Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen (NPDN)
Lid stuurgroep VSV (Verloskundig Samenwerkings Verband) regio ’s-Hertogenbosch
Lid werkgroep Inhoud van @Verlosdenbosch
Lid focusgroep Acute Obstetrie van het ROAZ Noord Brabant
Lid Raad van Advies Stichting Prenatale Screening Nijmegen (SPN)

Neventaken (betaald):
Raad van advies SPN
Raad voor advies Obstetrie Ferring BV
Gecommitteerde Praktijktoets SEO opleiding Fontys Hogerschool

Publicaties:

Single- versus double-layer closure of the caesarean (uterine) scar in the prevention of gynaecological symptoms in relation to niche development - the 2Close study: a multicentre randomised controlled trial.
Stegwee SI, Jordans IPM, van der Voet LF, Bongers MY, de Groot CJM, Lambalk CB, de Leeuw RA, Hehenkamp WJK, van de Ven PM, Bosmans JE, Pajkrt E, Bakkum EA, Radder CM, Hemelaar M, van Baal WM, Visser H, van Laar JOEH, van Vliet HAAM, Rijnders RJP, Sueters M, Janssen CAH, Hermes W, Feitsma AH, Kapiteijn K, Scheepers HCJ, Langenveld J, de Boer K, Coppus SFPJ, Schippers DH, Oei ALM, Kaplan M, Papatsonis DNM, de Vleeschouwer LHM, van Beek E, Bekker MN, Huisjes AJM, Meijer WJ, Deurloo KL, Boormans EMA, van Eijndhoven HWF, Huirne JAF.
BMC Pregnancy Childbirth. 2019 Mar 4;19(1):85

Continuous glucose monitoring during diabetic pregnancy (GlucoMOMS): A multicentre randomized controlled trial. Voormolen DN, DeVries JH, Sanson RME, Heringa MP, de Valk HW, Kok M, van Loon AJ, Hoogenberg K, Bekedam DJ, Brouwer TCB, Porath M, Erdtsieck RJ, NijBijvank B, Kip H, van der Heijden OWH, Elving LD, Hermsen BB, Potter van Loon BJ, Rijnders RJP, Jansen HJ, Langenveld J, Akerboom BMC, Kiewiet RM, Naaktgeboren CA, Mol BWJ, Franx A, Evers IM. Diabetes Obes Metab. 2018 Aug;20(8):1894-1902

Wetenschap:
Enkele case reports met co assistenten
Inclusie lopende consortium studies

BIG-nummer
29046527801

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Benigne gynaecologie,
Oncologie
Minimaal invasieve chirurgie

Lidmaatschappen:
KNMG
NVOG
WGE
WOG

Cursus / Congres (Gaia):

07-11-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Congres Sturen op Kwaliteit (ID nummer: 337992)

01-11-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

2e Postgraduate cursus kinder- en adolescentengynaecologie, 2018 (ID nummer: 326714)

01-11-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

2e Postgraduate cursus kinder- en adolescentengynaecologie, 2018 (ID nummer: 326714)

11-10-2018

Algemene scholing cluster 2

professionalisering van opleiders en leden van de opleidingsgroep tbv de medische vervolgopleidingen (ID nummer: 329477)

06-10-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)

05-10-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)

05-10-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)

04-10-2018

Algemene scholing cluster 1 en 2

Bossche Samenscholingsdagen 2018 (ID nummer: 334950)

13-04-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

COBRAdagen 2018 (ID nummer: 301311)

22-03-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

WGE Voorjaarssymposium 2018 (ID nummer: 315318)

21-03-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

WGE Voorjaarssymposium 2018 (ID nummer: 315318)

02-02-2018

Nascholing algemeen obstetrie & gynaecologie

Het hoofd centraal, een symposium over hoofd en bijzaken (ID nummer: 313804)

Leerpleingegevens:
% modules: bijna alles ingevuld en gedaan. Van de week weer een melding dat er iets gaat verlopen.
Nog te halen modules:

Activiteiten in JBZ:
Endoscopie commissie
Infectie commissie

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
The effect of an animation video on consultation time, anxiety and satisfaction in women with abnormal cervical cytology zal gepubliceerd worden in het tijdschrift Preventive Medicine Reports.

Wetenschap:
Nvt

BIG-nummer
5053226701

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Voortplantingsgeneeskunde (aandachtsgebied)
Benigne gynaecologie / minimaal invasieve chirurgie
Endometriose

Lidmaatschappen:
Voortplantingsgeneeskunde (aandachtsgebied)
Benigne gynaecologie / minimaal invasieve chirurgie
Endometriose

Cursus / Congres (Gaia):
Zie bijlage

Leerpleingegevens:

Activiteiten in JBZ:
Laparoscopie training – 18/19 september
Endometriose bijeenkomst Regio 21/5 (Enzion)
Myosure gebruikers meeting 12/9
Opzetten fellowship MIC
Kartrekker benigne gyn met Rixt

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Case report Essure complicatie
Artikel versies

Wetenschap:
Copromotor – Erato Buisman

BIG-nummer
99053864701

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Urogynaecoloog

Lidmaatschappen:
IUGA
EUGA
Werkgroep bekkenbodem
Werkgroep fertiliteit

Cursus / Congres (Gaia):
Zie GAIA: punten91 van 200 herregistratie 14-5-2022

Leerpleingegevens:
Zie GAIA: punten91 van 200 herregistratie 14-5-2022

Activiteiten in JBZ:
Fellow/oud fellow groep

Activiteiten landelijk:
Geen

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
1. Clee SM, Bissada N, Miao F, Miao L, Steures P, Marais AD, McManus J, McManus B,
Henderson HE, and Hayden MR (1998). Atherogenicity of lipoprotein lipase is related to its
site of expression: In vivo evidence of vessel wall versus plasma effect. Circulation 98, 531.
2. Clee SM, Bissada N, Miao F, Miao L, Marais AD, Henderson HE, Steures P, McManus J,
McManus B, LeBoeuf RC, Kastelein JJ, Hayden MR. Plasma and vessel wall lipoprotein
lipase have different roles in atherosclerosis. J Lipid Res. 2000;41(4):521-31.
3. Steures P, Hompes PG, van der Steeg JW, Eijckemans R, Mol BW. Life-table analysis falls
short of the mark! Fertil Steril 2003;79(6):1467-8; author reply 1468.
4. Van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJ, Habbema JD, van der Veen F, Bossuyt PMM,
Hompes PGA, Mol BWJ. Should the post-coital test be part of the routine fertiliy work-up?
Hum Reprod 2004;19:1373-79
5. Steures P, van der Steeg JW, Mol BWJ, Eijkemans MJC, van der Veen F, Habbema DF,
Hompes PGA, Bossuyt PMM, Verhoeve HR, van Kasteren YM, van Dop PA. Prediction of an
ongoing pregnancy after intrauterine insemination. Fertil Steril 2004;82:45-51
6. Steures P, van der Steeg JW, Verhoeve HR, van Dop PA, Hompes PGA, Bossuyt PMM, van
der Veen F, Habbema JDF, Eijkemans MJC, Mol BWJ. Does ovarian hyperstimulation in
intrauterine insemination for cervical factor subfertility improve pregnancy rates? Hum Reprod
2004;19:2263-66
7. van der Steeg JW, Steures P, te Velde ER, Hompes PG, Mol BW.Treatment strategies for
subfertile couples. Hum Reprod 2004;19(7):1678; author reply 1678-9.
8. Steures P, Berkhout JC, Hompes PGA, van der Steeg JW, Bossuyt PMM, van der Veen F,
Habbema JDF, Eijkemans MJC, Mol BW. Patient’s preferences in deciding between
intrauterine insemination and expectant management. Hum Reprod 2005;20:752-5
9. Van der Steeg JW, Steures P, Hompes PGA, Eijkemans MJC, van der Veen F, Mol BW.
Investigation of the infertile couple: a basic fertility work-up performed within 12 months of
trying to conceive generates costs and complications for no particular benefit. Human Reprod
2005;20:2672-74
10. van Weert JM, Repping S, Van der Steeg JW, Steures P, van der Veen F, Mol BWJ. IUI in
male subfertility: are we able to select the proper patients? RBMonline 2005;11:624-31
11. Steures P, van der Steeg JW, Hompes PGA, van der Veen F, Mol BWJ. Resultaten van intrauteriene
inseminatie in Nederland. NTVG 2006;150:1127-33
12. Van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC, Habbema JDF, Bossuyt PMM, Hompes PGA,
van der Veen F, Mol BWJ. Which factors play a role in clinical decision-making in subfertility?
RBMonline 2006;12:473-80
13. Van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC, Habbema JDF, Bossuyt PMM, Hompes PGA,
van der Veen F, Mol BWJ. Do clinical prediction models improve concordance of treatment
decisions in reproductive medicine? BJOG 2006;113:825-31
14. Steures P, van der Steeg JW, Hompes PG, Habbema JD, Eijkemans MJC, Broekmans FJ,
Verhoeve HR, Bossuyt PMM, van der Veen F, Mol BWJ. Intrauterine insemination with
controlled ovarian hyperstimulation versus expectant management for couples with
unexplained subfertility and an intermediate prognosis: a randomised clinical trial. Lancet
2006;368:216-21
15. Steures P, van der Steeg JW, Hompes PGA, van der Veen F, Mol BWJ. Intrauterine
insemination in the Netherlands. RBMonline 2007;14:110-116
16. Van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC, Habbema JDF, Hompes PGA, Broekmans FJ,
Van Dessel THJHM, Bossuyt PMM, van der Veen F, Mol BWJ. Pregnancy is predictable: A
large-scale prospective external validation of the prediction of spontaneous pregnancy in
subfertile couples. Human Reprod 2007;22:536-542
17. van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC, Habbema JD, Hompes PG, Broekmans FJ,
Bouckaert PXJM, Bossuyt PMM, van der Veen F, Mol BWJ. Predictive value and clinical
impact of basal FSH in subfertile, ovulatory women. JCEM 2007;92:2163-68
18. Custers IM, Steures P, van der Steeg JW, Van Dessel TJHM, Bernardus RE, Boudrez P,
Koks CAM, Riedijk WJ, Burggraaff JM, van der Veen F, Mol BWJ. External validation of a
prediction model for ongoing pregnancy after intrauterine insemination. Fertil Steril
2007;88:425-31
19. Coppus SFPJ, Verhoeve HR, Opmeer BC, van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC,
Hompes PGA, Bossuyt PMM, van der Veen F, Mol BWJ. Identifying subfertile ovulatory
women for timely tubal patency testing: a clinical decision rule based on medical history.
Human Reprod 2007;22:2685-92
20. Van Weert JM, van den Broek J, van der Steeg JW, van der Veen F, Flierman PA, Mol BWJ,
Steures P. Patients’ preferences for intrauterine insemination or in vitro fertilization.
RBMonline 2007;15:422-7
21. Steures P, van der Steeg JW, Hompes PG, Bossuyt PMM, Habbema JD, Eijkemans MJC,
Schols WA,Burggraaff JM, van der Veen F, Mol BWJ. Effectiveness of intrauterine
insemination in subfertile couples with an isolated cervical factor: a randomized clinical trial.
Fertil Steril 2007;88:1692-6
22. Steures P, van der Steeg JW, Hompes PG, Bossuyt PMM, Habbema JD, Eijkemans MJC,
Koks CAM,Boudrez P, van der Veen F, Mol BWJ. The additional value of ovarian
hyperstimulation in intrauterine insemination for couples with an abnormal postcoital test and a
poor prognosis. Fertil Steril 2007;88:1618-24
23. van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC, Habbema JD, Hompes PG, Burggraaff JM,
Oosterhuis GJE, Bossuyt PMM, van der Veen F, Mol BWJ. Obesity affects spontaneous
pregnancy chances in subfertile ovulatory women. Human Reprod 2008;23:324-28
24. Verhoeve HR, Steures P, Flierman PA, van der Veen F, Mol BWJ. History of induced abortion
and the risk of tubal pathology. RBMonline 2008;16:304-07
25. Custers IM, Steures P, Hompes P, Flierman P, van Kasteren Y, van Dop PA, van der Veen F,
Mol BWJ. Intrauterine insemination: how many cycles should we perform? Human Reprod
2008;23:885-888
26. Van Weert JM, Repping S, Steures P, van der Veen F, Mol BW. A prediction model for
ongoing pregnancy after IVF in couples with male subfertility. J Reproductive Medicine
2008;53:250-6
27. Steures P, van der Steeg JW, Hompes PG, Bossuyt PMM, van der Veen F, Habbema JD,
Eijkemans MJC, Broekmans FJ, Verhoeve HR, Mol BWJ. Intra-uteriene inseminatie met
gecontrolleerde ovariele hyperstimulatie vergeleken met een afwachtend beleid bij paren met
onverklaarde subfertiliteit en een gemiddelde prognose: een gerandomiseerd onderzoek. Ned
Tijdschr Gneeskunde 2008;152:1525-31 dubbelpublicatie van nr 138
28. van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC, Habbema JD, Hompes PG, Michgelsen HWB,
van der Heijden PFM, Bossuyt PMM, van der Veen F, Mol BWJ. Predictive value of pregnancy
history in subfertile couples: results from a nationwide cohort study in the Netherlands. Fertil
Steril 2008; 90:521-7
29. Steures P, van der Steeg JW, Hompes PG, Bossuyt PMM, Mol BWJ, van der Veen F.
Intrainterine insemination, What do we really know? A critical appraisal of the literature.
MEFSJ 2008;13:
30. Leushuis E, van der Steeg JW, Steures P, Bossuyt PMM, Eijkemans MJC, van der Veen F,
Mol BWJ Hompes PG. Prediction models in reproductive medicine: a critical appraisal. Human
Reproduction Update 2009;15:537-552
31. Leushuis E, van der Steeg JW, Steures P, Repping S, Schols W, van der Veen F, Mol BWJ
Hompes PG. Immunoglobulin G antisperm antibodies and prediction of pregnancy. Fertil Steril
2009 ;92:1659-65
32. Cox T, van der Steeg JW, Steures P, Hompes PG, van der Veen F, Eijkemans MJC, Schagen
van Leeeuwen JH, Renckens C, Bossuyt PMM, Mol BWJ. Time to pregnancy after a previous
miscarriage in subfertile couples. Fertil Steril 2010;94:485-8
33. van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC, Habbema JDF; Hompes PGA, Kremer JAM,
van der leeuw-Harmsen L, Bossuyt PMM, Repping S, Silber SJ, Mol BWJ, van der Veen F.
Role of semen analysis in subfertile couples. Fertil Steril 2010
34. Leushuis E, van der Steeg JW, Steures P, Repping S, Bossuyt PMM, Blankenstein RMA, Mol
BWJ, van der Veen F Hompes PG. The reproducibility and reliability of repeated semen
analyses in male partners of subfertile couples. Fertil Steril 2010
35. Verhoeve HR, Coppus SFPJ, van der Steeg JW, Steures P, Hompes PGA, Boudrez P,
Bossuyt PMM, van der Veen F, Mol BW. The capacity of HSG and laparoscopy to predict
natural conception. Human Reprod 2011
36. Tekstboek: Reproductive Endocrinology and Infertility; Integrating Modern Clinical and
Laboratory Practice. Edited by Douglas T.Carrell and C. Matthew Peterson. Springer 2010.
Chapter 31: Artificial Insemination: Intrauterine insemination. Pieternel Steures, Ben W. J.
Mol, and Fulco van der Veen
37. Tekstboek: Infertility edited by Emre Seli.Wiley-Blackwell series on Gynecology in Practice.
Chapter: Diagnosis and management of unexplained infertiliteit. C.B. Lambalk,
J.W. van der Steeg, P. Steures.
38. Richtlijn Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: Onverklaarde
subfertiliteit ,2010-09-15, versie 1.0. B.C. Cohlen, V. Mijatovic, P. Steures, J.W. van der Steeg
M. Wieringa-de Waard en E.M.E. den Breejen.
39. Broeze KA, Opmeer BC, Van Geloven N, Coppus SF, Collins JA, Den Hartog JE, Van der
Linden PJ, Marianowski P, Ng EH, Van der Steeg JW, Steures P, Strandell A, Van der Veen
F, Mol BW. Are patient characteristics associated with the accuracy of hysterosalpingography
in diagnosing tubal pathology? An individual patient data meta-analysis. Hum Reprod Update.
2011 May-Jun;17(3):293-300.
40. Broeze KA, Opmeer BC, Coppus SF, Van Geloven N, Alves MF, Anestad G, Bhattacharya S,
Allan J, Guerra-Infante MF, Den Hartog JE, Land JA, Idahl A, Van der Linden PJ, Mouton JW,
Ng EH, Van der Steeg JW, Steures P, Svenstrup HF, Tiitinen A, Toye B, Van der Veen F, Mol
BW. Chlamydia antibody testing and diagnosing tubal pathology in subfertile women: an
individual patient data meta-analysis. Hum Reprod Update. 2011 May-Jun;17(3):301-10.
41. Leushuis E, van der Steeg JW, Steures P, Koks C, Oosterhuis J, Bourdrez P, Bossuyt PM,
van der Veen F, Mol BW, Hompes PG; CECERM study group. Prognostic value of the
postcoital test for spontaneous pregnancy. Fertil Steril. 2011 May;95(6):2050-5.
42. van den Boogaard NM, Oude Rengerink K, Steures P, Bossuyt PM, Hompes PG, van der
Veen F, Mol BW, van der Steeg JW. Tailored expectant management: risk factors for nonadherence.
Hum Reprod. 2011 Jul;26(7):1784-9.
43. Custers IM, König TE, Broekmans FJ, Hompes PG, Kaaijk E, Oosterhuis J, Mochtar MH,
Repping S, van Wely M, Steures P, van der Veen F, Mol BW. Couples with unexplained
subfertility and unfavorable prognosis: a randomized pilot trial comparing the effectiveness of
in vitro fertilization with elective single embryo transfer versus intrauterine insemination with
controlled ovarian stimulation. Fertil Steril. 2011 Nov;96(5):1107-11.e1.
44. Coppus SF, Land JA, Opmeer BC, Steures P, Eijkemans MJ, Hompes PG, Bossuyt PM, van
der Veen F, Mol BW, van der Steeg JW. Chlamydia trachomatis IgG seropositivity is
associated with lower natural conception rates in ovulatory subfertile women without visible
tubal pathology. Hum Reprod. 2011 Nov;26(11):3061-7.
45. Custers IM, van Rumste MM, van der Steeg JW, van Wely M, Hompes PG, Bossuyt P,
Broekmans FJ, Renckens CN, Eijkemans MJ, van Dessel TJ, van der Veen F, Mol BW,
Steures P; CECERM. Long-term outcome in couples with unexplained subfertility and an
intermediate prognosis initially randomized between expectant management and immediate
treatment. Hum Reprod. 2012 Feb;27(2):444-50.
46. Handboek voortplantingsgeneeskunde, Dr. A. Nap, Dr. T, d´Hooghe en Dr. J. Kremer.
Hoofdstuk: Prognose en modellen. Dr. J.W. van der Steeg, Dr. P.Steures.
47. Textbook: IUI: Evidence-Based Guidelines for Daily Practice. Edited by Cohlen and Ombelet.
Chapter:When to start IUI?. P.Steures, J.W. van der Steeg, S. Bhattacharya. In progress.
48. van den Boogaard NM, Hompes PG, Barnhart K, Bhattacharya S, Custers IM, Coutifaris C,
Goverde AJ, Guzick DS, Litvak PF, Steures P, van der Veen F, Bossuyt P, Mol BW. The
prognostic profile of subfertile couples and treatment outcome after expectant management,
intrauterine insemination and in vitro fertilisation: a study protocol for meta-analysis of
individual patient data. BJOG. 2012 jul:119(8):953-7.
49. Broeze KA, Opmeer BC, Coppus SF, Van Geloven N, Den Hartog JE, Land JA, Van der
Linden PJ, Ng EH, Van der Steeg JW, Steures P, Van der Veen F, Mol BW. Integration of
patient characteristics and the results of Chlamydia antibody testing and
hysterosalpingography in the diagnosis of tubal pathology: an individual patient data metaanalysis.
Hum Reprod. 2012 oct;27(10):2979-90.
50. Custers IM, Van Dessel TH, Flierman PA, Steures P, Van Wely M, Van der Veen F, Mol BW.
Couples dropping out of a reimbursed intrauterine insemination program: what is their
prognostic profile and why do they drop out? Fertil Steril. 2013 Apr;99(5):1294-8.
51. Tjon-Kon-Fat RI, Lar DN, Steyerberg EW, Broekmans FJ, Hompes P, Mol BW, Steures P,
Bossuyt PM, Van der Veen F, Van der Steeg JW, Eijkemans MJ. Inter-clinic variation in the
chances of natural conception of subfertile couples. Hum Reprod. 2013 May;28(5): 1391-7.
52. Scholten I, Moolenaar LM, Gianotten J, van der Veen F, Hompes PG, Mol BW, Steures P.
Long term outcome in subfertile couples with isolated cervical factor. Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol. 2013 Oct;170(2):429-33.
53. van den Boogaard NM, Bensdorp AJ, Oude Rengerink K, Barnhart K, Bhattacharya S,
Custers IM, Coutifaris C, Goverde AJ, Guzick DS, Hughes EC, Factor-Litvak P, Steures P,
Hompes PG, van der Veen F, Mol BW, Bossuyt P. Prognostic profiles and the effectiveness of
assisted conception: secondary analyses of individual patient data. Hum Reprod Update. 2014
Jan-Feb;20(1):141-51.
54. Leushuis E, van der Steeg JW, Steures P, Repping S, Bossuyt PM, Mol BW, Hompes PG,
van der Veen F. Semen analysis and prediction of natural conception. Hum Reprod. 2014 May
2. [Epub ahead of print]
55. Leushuis E, Wetzels A, van der Steeg JW, Steures P, Bossuyt PM, van Trooyen N, Repping
S, van der Horst FA, Hompes PG, Mol BW, van der Veen F. Reducing Inter-Laboratory
Differences between Semen Analyses Using Z Score and Regression Transformations.. Int J
Fertil Steril. 2016 Jan-Mar;9(4):534-40. Epub 2015 Dec 23
56. Bensdorp AJ, van der Steeg JW, Steures P, Habbema JDF, Hompes PGA, Bossuyt PMM,
van der Veen F, Mol BWJ, Eijkemans MJC; CECERM study group.
A revised prediction model for natural conception.. Reprod Biomed Online. 2017
Jun;34(6):619-626. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.03.014. Epub 2017 Mar 28.
57. Natural conception: repeated predictions over time.
van Eekelen R, Scholten I, Tjon-Kon-Fat RI, van der Steeg JW, Steures P, Hompes P, van
Wely M, van der Veen F, Mol BW, Eijkemans MJ, Te Velde ER, van Geloven N. Natural
conception: repeated predictions over time. Hum Reprod. 2017 Feb;32(2):346-353. doi:
10.1093/humrep/dew309. Epub 2016 Dec 18.
58. In print: Textbook of Obstetrics and Gynaecology; a lifecourse approach. Hoofdstuk 23:
Pelvic floor disorders, H. van der Vaart, P. Steures, JP. Roovers

Wetenschap:
Deelname: SAM-studie, EVA studie. Delphi onderzoek: leefregels postoperatief.

BIG-nummer
29024189901

Aandachtsgebieden/subspecialime en evt aanpassingen/beperkingen:
Oncologie, minimaal invasieve chirurgie

Lidmaatschappen:
NVOG, KNMG, WPOG, NVEC, WOG, ESGO, ESGE

Cursus / Congres (Gaia):
10.1.2018: Perinatal audit 2 punten
2.2.2018: afscheidssymposium H.Oosterbaan 2 punten
10.9.2018: GOCZ 2 punten
20-23.9.2018: samenscholingsdagen Valencia ?
7-10.10.2018: ESGE Wenen 24 punten
16.11.2018: trainig Vitamine R 6 punten

Leerpleingegevens:
% modules:
Nog te halen modules: ontruimen JBZ, vrijheidsbeperkende interventies

Activiteiten in JBZ:
Vacaturecommissie
Peer support
Commissie soft signals
Commissie aanspreekcultuur JBZ

Activiteiten landelijk:
Commissie collegiale ondersteuning

Neventaken (betaald):
Geen

Publicaties:
Geen

Wetenschap:
Nvt